Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förbättrad passage för fisk, Nälsta dike/bäck

Sluttande kulvert under bro, Nälsta bäck. Foto: Ekologigruppen
Sluttande kulvert under bro, Nälsta bäck. Foto: Ekologigruppen
Åtgärd TEMA.3.3.2.3.B12

En betongkulvert under en gång- och cykelväg, i förlängning från Småbrukarvägen, utgör ett partiellt vandringshinder för fisk.

Kulverten är lagd i en relativt brant lutning med lågt vattendjup inuti vilket begränsar möjligheten för fisk att vandra upp i Nälsta dike/bäck. För att åtgärda vandringshindret finns flera olika alternativ:

  • För bästa och mest långsiktiga effekt ersätts nuvarande trumma med en bro som inte rör åfåran (ett öppet brospann). Denna åtgärd innebär att behovet av rensning av skräp mimimeras.
  • En ny och större kulvert anläggs och grävs ner till en nivå så att det blir högre vattendjup. Denna åtgärd ger en något sämre funktion och det finns risk för att material fastnar uppströms kulverten och orsakar dämning.
  • En billigare åtgärd, men med lägre funktion, är att bygga upp och förstärka höljan nedanför med stenmaterial och på så sätt höja nivån bakom trumman. Detta ger en minskad vattenhastighet och något högre vattennivå i trumman. Stenar av olika fraktion kan läggas ut i kulverten för att bromsa flödet och på så sätt bidra till en bättre framkomlighet för fisk. Slänterna runt om behöver erosionsskyddas med sten. Åtgärden bör genomföras i samråd med sakkunnig inom fiskevård på idrottsförvaltningen.

Åtgärden räknas som vattenverksamhet som kräver anmälan varför samråd med länsstyrelsen är nödvändig innan åtgärden genomförs.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2023-01-30