Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Funktionell kantzon uppströms Solvalla

Hästhagar vid Solvalla. Foto: Ekologigruppen
Hästhagar vid Solvalla. Foto: Ekologigruppen
Åtgärd TEMA.3.3.2.3.B9

Brist på vegetation nära Bällstaån, uppströms Solvalla, gör att finkornigt material kan sköljas ned i vattendraget och bidra till grumling och sedimentation.

Mellan Solvallas träningstravbana och Bällstaån föreslås att slänten mot vattendraget flackas och att lövträd etableras på platsen. Den aktuella sträckan är cirka 10-15 meter. Den nya slänten bereds och sås med gräs/ängsfröblandning för att stabilisera mot erosion. För åtgärden behöver delar av träningsbanans ytterkant tas i anspråk.

Hästhagarna på den norra sidan av ån tillhör Solvallas verksamhet. Hagarna ligger delvis på mark som enligt gällande planbestämmelser är allmän planterad mark (park). Från hästhagarna kan finsediment spolas ner i ån. Därför föreslås att hagarna flyttas en bit från ån så att en bredare kantzon bildas. Närmast ån kan spontant växande träd växa upp och på mark som tidigare utgjort hagar kan träd planteras. Den aktuella sträckan är cirka 200 meter lång.

På södra sidan av Bällstaån, mittemot hästhagarna, finns partier där trädskiktet är för heltäckande och begränsar markvegetationen med erosionsrisk som följd. Här föreslås att enskilda träd tas bort så att mer sol når marken och markvegetationen kan utvecklas. Den aktuella sträckan är cirka 100-150 meter lång.

Med flackare släntlutning och en bredare kantzon med växtlighet och träd minskar risken för att finsediment spolas ut i ån. Fler träd i kantzonen ökar också beskuggningen av ån och minskar risken för igenväxning och erosion.

Aktör
  • Bromma stadsdelsförvaltning
  • Järva stadsdelsförvaltning
  • Solvalla Travsällskap
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02