Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nälsta parkstråk - dammar och våtmarker

Åtgärd TEMA.3.3.2.3.B17

Dammar, flackare slänter och våtmarker föreslås längs den västra delen av Nälsta dike/bäck. På vissa delsträckor av vattendraget kan det även finnas förutsättningar för meandring.

Den västra delen av Nälsta dike/bäck, mellan Täbylundsvägen och Vinstavägen, har goda förutsättningar för mångfunktionella åtgärder som gynnar biologisk mångfald, klimatanpassning och vattenrening. Om möjligt bör också kulverten mellan Täbylundsvägen och Spångavägen brytas upp så att bäcken kan meandra över grönytor.

Det finns planer på att bygga cirka 400 nya bostäder längs del av Vinstavägen/ Nälstastråket. Inför arbete med planförslaget har en landskapsutredning för Nälsta parkstråk tagits fram på uppdrag av exploateringskontoret. I utredningen konstateras att hanteringen av dagvatten i Nälsta parkstråk har en mycket hög prioritet och att allt vatten inom både park och bebyggelseområdet ska fördröjas i olika typer av öppna dagvattensystem som, rätt utformade, också kan rena vattnet på sin väg mot och i Nälsta bäck.

Utöver den planerade stadsutvecklingen i västra Nälstastråket planerar Stockholm Exergi att lägga ned ledningar och kablar längs hela Nälstastråket. Samordning mellan projekten är viktig.

Åtgärderna har potential att bidra till minskad översvämningsrisk i området. I planeringen behöver hydrauliken i vattendraget och balansen mellan fördröjning och kapacitetsförändringar beaktas för att undvika översvämning i exempelvis bostadsområden. Stockholm Vatten och Avfall behöver vara med i planeringen.

Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
Aktör
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02