Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Översilningsyta i förlängningen av Brotorpsvägen

Åtgärd TEMA.3.3.2.3.B14

Längs med Nälsta dike/bäck finns det flera dagvattenledningar som mynnar i vattendraget. Marken närmast bäcken är öppen och halvöppen mark där det finns plats för att öppna upp ledningarna.

En plats som har identifierats som lämplig för t ex en översilningyta är i anslutning till de industrier som finns på den västra sidan, i förlängning av Brotorpsvägen där det mynnar en dagvattenledning. Här finns en gräsyta som ledningen går i och åtgärden innebär att ledningen grävs upp cirka 20 meter. Förslagsvis fördelas sedan dagvattnet i ett dike parallellt med bäcken och dagvattnet silar därefter över grässvålen i en översilningsyta ned mot bäcken. För att förenkla driften bör det även anläggas en försedimentering i direkt anslutning till utloppet, där grövre partiklar kan sedimentera .

Genom denna åtgärd minskas erosionen när dagvattnet släpps ut i Nälsta dike/bäck och dagvattnet renas även vid översilningen. När en del av ledningsnätet tas bort återskapas en öppen våtmark vilket gynnar växt- och djurliv, samt även områdets upplevelsevärden.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02