Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skötselplaner för befintliga dammar

Åtgärd TEMA.3.3.2.3.57

Det finns anlagda dammar i Bällstaån och Nälsta dike/bäck. Under förutsättning att sedimenten tas bort med jämna mellanrum och att växtligheten i strandzonerna hålls efter fungerar dammarna som sedimentfällor och bidrar till en förbättrad vattenkvalitet i vattendragen.

Hjulsta Vattenpark (Hjulstadammarna) blev klar 1998-99 och Bällsta Å-park (Sundbydammarna) 2001. Båda har vattendomar. Enebydammarna i Nälsta dike/bäck blev klara 2006 och är utformade som mindre utvidgningar i vattendraget. Vattendom för Enebydammarna saknas. Syftet med samtliga dammar var att de i första hand skulle förhöja natur- och rekreationsvärdet i närmiljön. Gemensamt för dammarna i Bällstaån och Nälsta dike/bäck är att de anlades av dåvarande gatu- och fastighetskontoret.

Resultat

Stockholm Vatten och Avfall har ansvar för driften av Hjulsta Vattenpark och Bällsta Å-park . Berörda stadsdelsförvaltningar har ansvar för skötsel av omkringliggande parkmark. Separata skötselplaner har tagits fram under 2022. I dessa förtydligas vad som ingår i skötseln av dammarna och deras strandzoner, när åtgärderna ska genomföras samt vilka parter som har ansvar för genomförandet av åtgärderna.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Aktör
  • Bromma stadsdelsförvaltning
  • Järva stadsdelsförvaltning
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02