Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Undersöka och åtgärda spillvattenläckage via dagvatten

Foto: Johan Gustafsson
Foto: Johan Gustafsson
Åtgärd TEMA.3.3.2.3.22

Genom att åtgärda felkopplingar och andra brister i ledningssystemen finns god potential att få ner belastningen av fosfor och andra förorenande ämnen snabbt och kostnadseffektivt.

Inom Stockholms del av avrinningsområdet finns 25 allmänna utloppspunkter för dagvatten som mynnar direkt i Bällstaån och 15 som mynnar i Nälsta dike/bäck. Höga halterna av bakterier och fosfor har uppmätts vid provtagningar i Bällstaån. Det tyder på att spillvatten läcker ut till dagvattensystemet. Felkopplingar i avloppsledningsnätet behöver därför spåras och åtgärdas inom de områden där höga bakteriehalter uppmätts. Åtgärden bidrar även till att vissa organiska ämnen som kan förekomma i hushållsspillvatten inte når Bällstaån.

Resultat

Under 2015-2017 utförde Stockholm Vatten och Avfall en undersökning av dagvattensystemen inom Stockholms del av Bällstaåns avrinningsområde. Fyra fastigheter med delvis felkopplat spillvatten och en privat pumpstation för spillvatten, som bräddat ut i dagvattennätet, upptäcktes. I samband med utredningarna påträffades även en havererad allmän spillvattenledning. Stockholm Vatten och Avfall uppskattar att åtgärdande av dessa fel har bidragit till att minska fosforbelastningen i Bällstaån med 105-120 kg per år.

Den ytvattenprovtagning som regelbundet genomförs i ån uppvisar fortfarande stundtals höga bakteriehalter vilket kan tyda på fortsatt tillförsel av spillvatten. Därför har ett omtag inletts under år 2021 på utvalda delar av de dagvattensystem som mynnar i Bällstaån. 16 platser har identifierats som möjliga källor till att avloppsvatten leds ut i Bällstaån. När felen är åtgärdade gör Stockholm Vatten och Avfall en beräkning på mängd avskild fosfor per åtgärd.