Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sundbydammarna - sanering av förorenade sediment

Åtgärd TEMA.3.3.2.3.A6

Sedimenten i Sundbydammarna (Bällsta Å-park) innehåller föroreningar och behöver därför tas bort.

Anläggningen består av två terrasserade dammar på ömse sidor om Gamla Bromstensvägen, i den sista delen av Nälsta dike/bäck. Den nedre dammen står i direkt förbindelse med Bällstaån och nivån är densamma som i ån. Målet med dammarna var att integrera Bällstaån i en parkmiljö samtidigt som viss förbättring avseende flöden och rening skulle uppnås.

Sedan dammarna anlades har djupet i dem förändrats på grund av att sediment har ansamlats där. I slutet av år 2021 lodades dammarna och två sedimentprover togs ut från varje damm för kemisk analys. Analysen visar att sedimenten innehåller ett flertal föroreningar bland annat PAH:er, organiska tennföreningar och zink. Perfluorerade ämnen (PFAS) påvisades inte i någon av dammarna. För att bibehålla dammarnas reningsfunktion och minska riskerna för att partikelbundna föroreningar förs ut i Bällstaån behöver sedimenten tas bort.

Stockholm Vatten och Avfall genomför muddringen av dammarna under år 2023. Därefter bör sedimenten tas bort med ungefär tio års mellanrum. Samverkan kring åtgärden behöver ske med stadsdelsförvaltningarna i Spånga-Tensta och Bromma.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-11-02