Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tvåstegsdikning, Sundby friområde

Sundby friområde. Foto: Ekologigruppen
Sundby friområde. Foto: Ekologigruppen
Åtgärd TEMA.3.3.2.3.B13

Omfattande åtgärder föreslås för Nälsta dike/bäck vid Sundby friområde. Det raka, djupa och igenväxta vattendraget behöver förbättras.

Mellan Sundbydammarna (Bällsta Å-park) och hela vägen uppströms till bäckens tydliga krök västerut vid Eneby, en sträcka på cirka 800 meter, föreslås ett åplan. Planet skapas genom en tvåstegsdikning där massor grävs bort från vattenfårans kanter med grävskopa. Grävningen sker på båda sidor. Genom att variera vilken sida som åtgärdas längs sträckan skapas en variation och en svag meandring.

I samband med planering av tvåstegsdikningen föreslås att Stockholm Vatten och Avfall undersöker möjligheterna att öppna upp anslutande dagvattenledningar som mynnar längs den aktuell sträcka. Beroende på förutsättningarna kan enklare sedimentavskiljning anläggas innan utloppen. Det bör även utredas om några närbelägna områden, vars dagvatten idag leds till reningsverk, kan avledas ytligt till Nälsta dike/bäck.

Längs hela sträckan planteras träd/buskar eller så tillåts träd/buskar att växa upp i kantzonen. Eftersom sträckan är lång eftersträvas en variation med träddungar uppblandat med öppnare sträckor. Träden skapar en naturlig beskuggning av bäcken som begränsar igenväxning och minskar erosionsrisken längs sträckan. Träd gör att platsen blir mer estetiskt tilltalande för dem som vistas i området och skapar spridningsvägar för djur som rör sig längs vattendraget.

Den nya släntlutningen med terrasser skapar möjligheter för svämning, vilket gör att Nälsta dike/bäck kan hålla stora mängder vatten vid höga flöden. Åplanet som bildas i botten av fåran kan ta emot sediment som annars skulle transporteras nedströms. Det nya åplanet återställer vattendraget till ett mer naturligt tillstånd och vattnet får en möjlighet att skapa sitt eget lopp inom åplanet. Detta gynnar hela vattendragets ekologi och förbättrar förutsättningarna för djur och växter i närområde.

Eftersom slänterna mot bäcken täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd och ytan som ska åtgärdas är större än 500 kvadratmeter behöver samråd ske med länsstyrelsen. Det behövs troligen en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet innan grävning kan starta.

Stockholm Vatten och Avfall genomför en förstudie under 2023 som kommer utgör underlag för vilka åtgärder som är möjliga att genomföra på den aktuella sträckan.