Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bällstaågruppen

Bällstaån
Foto: Stina Thörnelöf
Artikel TEMA.3.3.2.

Bällstaågruppen är ett samarbete mellan kommunerna runt Bällstaån, Länsstyrelsen och andra viktiga aktörer. Gruppens fungerar som en informationslänk mellan ingående parter och samordnar även insatser som syftar till att förbättra Bällstaåns vattenkvalitet.  

Bällstaåns avrinningsområde delas av tre kommuner. De största delarna tillhör Järfälla och Stockholm, medan Sundbyberg har en mindre del nära mynningen. Solna stad omfattar en del av Bällstaviken men ingår inte i avrinningsområdet. Tillsammans med Trafikverket, Stockholm Vatten och Avfall, Sundbyberg Avfall och Vatten och Solna Vatten samarbetar de fyra kommunerna genom Bällstaågruppen.

Det övergripande målet för gruppens arbete är att Bällstaån ska få god ekologisk status senast 2027 och god kemisk status senast 2021. Den stora andelen hårdgjord yta inom avrinningsområdet bidrar inte bara till att föroreningar följer med dagvatten ut i ån utan även till att vattenflödet i ån kan variera kraftigt. Detta ökar risken för översvämningar utmed hela ån.

Bällstaågruppen fokuserar på följande mål:

 • Spillvatten ska inte tillföras Bällstaån eller åns tillflöden annat än under sällan förekommande extrema situationer (t ex. långvariga strömavbrott, komplicerade pumphaverier).
 • Vid höga flöden i Bällstaån ska inte åns vatten orsaka översvämningar i omgivande bebyggelse.
 • Bällstaån och de marker kring ån som ännu är disponibla ska utnyttjas för att skapa tilltalande miljöer med ån som centralt element.
 • Bällstaviken och Ulvsundasjön ska under sommarhalvåret ha godkänd badvattenkvalitet.

Åtgärder för att nå målen inriktas på att:  

 • Minimering av spillvattenutsläppen via läckage, bräddningar och nödutlopp.
 • Förbättring av dagvattenkvaliteten genom rening och systematisk tillsyn av miljöfarliga verksamheter i åns avrinnginsområde.
 • Identifiera källor till föroreningar.
 • Fördröjning av dagvatten t ex i dammar och på ytor som tillåts översvämmas i anslutning till ån.
 • Erosionsdämpande och biotopförbättrande åtgärder i och i anslutning till Bällstaån.
 • Provtagning/övervakning av Bällstaåns vattenkvalitet för att identifiera källor till föroreningar och för att följa upp genomförda åtgärder.

Parter som ingår i Bällstaågruppen

 • Järfälla kommun
 • Stockholms stad
 • Sundbybergs stad
 • Solna stad
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Sundbyberg Avfall och Vatten
 • Solna Vatten AB
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Trafikverket

Från respektive kommun ingår representanter från miljöförvaltningen och tekniska förvaltningen eller motsvarande. Vid behov adjungeras representanter från planerande förvaltningar till gruppen.

Finansiering och kostnadsfördelning

Bällstaågruppens arbete ingår i tjänstemännens ordinarie uppgifter. Provtagning i åns mynning ingår i den regionala miljöövervakningen och bekostas av Länsstyrelsen. Övrig miljöövervakning och utvärderingar, som inte ingår i respektive kommuns ordinarie verksamhet, finansieras gemensamt av de berörda kommunerna efter särskild överenskommelse.

Fysiska åtgärder som anläggande av reningsanläggningar för dagvatten och biotopförbättrande åtgärder bekostas av respektive kommun eller ansvariga verksamhetsutövare.

Kontakt
 • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2019-05-20