Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Översvämningar från sjöar och vattendrag

Bild på översvämmad tomt i Bromsten
Foto: Mathias von Scherling
Tema TEMA.1.3.1

Ett varmare klimat medför mer nederbörd, vilket ökar risken för översvämningar från sjöar och vattendrag. I Stockholms stad är idag översvämningsriskerna störst vid Bällstaån och runt Mälarens stränder.

Ett varmare klimat medför att avdunstningen av vatten ökar från sjöar och hav, vilket leder till ökade nederbördsmängder. I samband med kraftiga regnväder kan vattennivåerna stiga relativt snabbt vilket kan leda till översvämningar. Den ökande nederbörden väntas också leda till högre grundvattennivåer, främst under vinterhalvåret, vilket medför ökade översvämningsrisker vintertid.

Mälaren

Mälarens vattennivå beror främst på tillrinningen från omkringliggande vattendrag och möjligheterna att tappa vatten genom slussarna i Stockholm och Södertälje. I dag är avtappningskapaciteten inte tillräcklig och översvämningsrisken runt Mälaren är därför stor. Detta åtgärdas nu genom byggandet av Nya Slussen i Stockholm, som medför att avtappningen av vatten från Mälaren till Saltsjön kan fördubblas jämfört med idag. All information om Mälaren finns samlad på en egen webbsida, gå till Mälaren i ett förändrat klimat.

Bällstaån

Våra vattendrag är ibland uträtade och kulverterade och omgivande marker är hårdgjorda i större utsträckning jämfört med förr. Det medför en snabbare ytavrinning vid kraftiga regnväder vilket leder till ökade flöden i vattendragen och stigande vattennivåer i sjöarna. Bällstaån är det mest översvämningskänsliga vattendraget i Stockholm. Stockholm Vatten och Avfall har tagit fram en särskild modell för Bällstaån som visar översvämningsrisker för olika scenarier, läs mer här.

Tyresån

MSB har tagit fram en översvämningskartering för Tyresåns sjösystem, som uppdaterades 2020. Karteringen visar att det inte finns några stora översvämningsrisker inom Stockholms kommun. Här kan du se översvämningskartor för Tyresån.