Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bagarmossen - restaurering av kärr och ny groddamm

Bilden visar åtgärder kopplat till det befintliga kärret
Bilden visar åtgärder kopplat till det befintliga kärret
Åtgärd TEMA.4.3.1.14

Nya groddammar föreslås för detta område och motiveras av att området i dagsläget utgör livsmiljö för åkergroda, vanlig groda och vanlig padda, samt att området utgör ett möjligt spridningsstråk mellan områden i väster, framförallt Skogskyrkogården och områden i öster som Nackreservatet och Flatens naturreservat. Framförallt förekomsten av åkergroda i området ger en ökad prioritet för åtgärder på denna plats.

Restaurering av befintligt kärr
Platsen utgörs av ett alkärr som efter åtgärder framförallt skulle bli lämplig reproduktionslokal för vanlig groda och åkergroda. För att förlänga hydroperioden här behöver utloppet höjas. Detta kan ske genom att en vall anläggs vid diket som i dag avvattnar området åt öster. Utgrävning av en djuphåla samt försiktig fördjupning av delar av kärret rekommenderas. Ett mindre antal aspar kan behöva avverkas i samband med utgrävningen av kärrets djuphåla. Dessa bör sparas på platsen och läggas upp i travar med längder om ca 1,5 m. Lämpliga upplagsplatser finns längst den norra slänten intill kärret.

Ny groddamm
En damm föreslås i skogsbrynet ca 65 m nordväst om Bergholmstorpet. Förutsättningarna på platsen och läget gör att denna damm skulle kunna bli lämplig för den större vattensalamandern som närmast finns på Skogskyrkogården. Dammen bör grävas till ett djup av drygt en meter för att säkra vattentillgången hela året. Vatten tillförs till platsen via ett dike från norr som delvis avvattnar den närliggande idrottsplanen. Dammen får ett solbelyst läge med skyddande vegetation i norr vilket skapar utmärkta förutsättningar för groddjur i allmänhet och den större vattensalamandern i synnerhet.

Övrigt
Båda dessa åtgärdsplatser påverkas hydrologiskt av tillrinning från den idrottsplan som ligger nordöst om dessa. Ett förbättrat dräneringssystem bör anläggas för att leda vattnet till de båda åtgärdsplatserna. Möjligen kan utloppet från kärret ledas om till dammen.

Bergholmstorpet har kulturhistoriskt värde och området kring torpet har en karaktär av kulturlandskap vilken ytterligare skulle förstärkas av en damm på platsen. Med hänseende till detta bör dammen planteras och skötas som en boskapsdamm i hagmark. I anslutning till dammen kan övervintringsplatser och gömställen för groddjur och reptiler skapas genom att lägga upp så kallade faunadepåer av död ved.

Stadsdelar Tema