Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Gubbängen - Groddamm vid Gubbängens koloniområde

Åtgärd TEMA.4.3.1.18

På norra sidan av Örbyleden i skogsbrynet väster om Gubbängens koloniområde finns ett område som översvämmas under våren. Genom att gräva en groddamm på platsen kan förutsättningar för groddjur åstadkommas. I dagsläget finns inga dammar på Gubbängsfältet varför en damm här skulle göra mycket för groddjuren och deras möjligheter att kolonisera områden österut längs fältet.

Schaktmassorna kan läggas på ytan mellan kolonilotterna och Örbyleden. Förslagsvis används de för att skapa en vall där död ved och sten läggs i basen och på sydsidan för att skapa gömställen och övervintringsplatser för groddjuren. Även kräldjur gynnas av detta.
I kombination med en faunapassage över Örbyleden skulle en damm här ha stor betydelse för groddjurs spridningsmöjligheter mellan norra Fagersjöskogen med Gökdalens våtmark och Majroskogen.

Skötselfrågor samt eventuella säkerhetsaspekter av detaljutformningen tas upp i planeringen och diskuteras med berörd stadsdelsförvaltning.

Stadsdelar Tema