Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Östra Älvsjöskogen - ny groddamm

Åtgärd TEMA.4.3.1.16

Ett större programarbete kommer starta för området Hagsätra parallellt med reservatsarbetet i området Rågsveds friområde. En groddamm skulle kunna genomföras inom ramen för eventuell kommande bebyggelse.

Fram till 60-talet fanns större vattensalamander i området vid östra Älvsjöskogen där Ormkärrsbäcken rinner i väst-östlig riktning. I den nedre delen av Ormkärrsbäcken finns goda möjligheter att anlägga en groddamm som kan förses med vatten genom tillrinning ifrån bäcken. Den bör anläggas i direkt anslutning till bäcken, som en utsvällning av denna. Vid utloppet från dammen bör ett nivåreglage i form av ett dämme anläggas. Platsen möjliggör en förhållandevis stor damm om ca 1000 m2.

En iståndsättningsåtgärd behövs på två ytor vid ängarna i Östra Älvsjöskogen (även kallad Ormkärrskogen). Ängen håller på att växa igen och behöver rensas från sly. Ängen är mycket fuktig på grund av tillrinning från slänten söder om denna. Fuktängar av detta slag, med hög fuktighet i kombination med hög solinstrålning, utgör goda livsmiljöer för groddjur.

Ett behov av slyröjning finns även längs brynet på norra sidan av bäcken. Skogsbrynet är sydvänt vilket skapar ett gynnsamt mikroklimat med höga temperaturer. Förutom slyröjning bör död ved och ris läggas upp i högar för att tjäna som skydd, gömställen och övervintringsplatser för groddjur i området. Åtgärden kan även gynna vanlig snok, huggorm och skogsödla.

Dessa iståndsättningsåtgärder bör följas upp vid behov, åtminstone vart femte år.

Stadsdelar Tema