Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Örby - nya groddammar vid Råbyvägen

Åtgärd TEMA.4.3.1.15

Platsen där ny groddamm föreslås omfattas av ett större programområde för Älvsjö. En omfattande exploatering inom programområdet har initialt bedömts kunna leda till ett behov av att ta hand om dagvatten genom att anlägga till exempelvis dammar.

I grönområde mellan Råbyvägen och Huddingeleden finns många möjligheter att anlägga groddammar. Området består till stor del av fuktlövskog och öppen gräsmark som ej slås i dagsläget. Genom området löper större diken och det förefaller även finns täckta dagvattenledningar som avvattnar området.

Anläggandet av groddammar behöver inkludera en undersökning av dag- och grundvattenhydrologin samt en samplanering med ny bebyggelse i området. Föroreningsbelastat dagvatten har generellt negativ påverkan på groddjur. En kombinationsåtgärd kan utgöras av ett system som renar föroreningsbelastat dagvatten innan det når en eventuell groddamm.

Stadsdelar Tema