Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Groddjur

Grodpar i groddamm
Grodpar. Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.4.3.1.1

Andel av inventerade lokaler där olika groddjursarter påträffats

Rad-id Art Senaste värdet (%) Datum

0

Mindre vattensalamander

 83

2018

1

Vanlig padda

 77

2018

2

Vanlig groda

 72

2018

3

Större vattensalamander

 33

2018

4

Åkergroda

 22

2018

Datakälla: Groddjursinventering 2008, Södertörnsekologerna samt Groddjursinventering 2018, Miljöförvaltningen.

Kommentar

År 2008 genomfördes en länsgemensam groddjursinventering av Södertörnsekologerna. Totalt 151 platser inventerades varav 50 lokaler i Stockholms stad. Av dessa 50 var 23 anlagda småvatten. I Stockholm söktes särskilt platser med vattensalamander.
2018 gjordes en ny inventering i Stockholms stad av konsulten Salix Ekologi, på uppdrag av miljöförvaltningen. Denna gång undersöktes endast 16 av de tidigare inventerade lokalerna, men dessutom ytterligare 19 nya lokaler, varav ett tiotal anlagda sedan 2008.

Diagrammet ovan visar en jämförelse mellan de lokaler som inventerades vid båda tillfällena. Siffrorna anger procentandel av lokalerna där olika arter påträffades.

För de 19 nyinventerade lokalerna 2018 blev procentandelarna något annorlunda. Där hittades större vattensalamander på 5%, mindre vattensalamander på 47%, vanlig groda på 79%, åkergroda på 11% och vanlig padda på 37% av lokalerna.

Till en del beror dessa siffror på vilka lokaler som valts för inventeringarna. Men undersökningen visar tydligt att återintroduktion av större vattensalamander till Judarskogen gett mycket goda resultat med en stark delpopulation i Salamanderdammen, som dessutom sprider sig till närliggande lokaler, nyskapade såväl som naturliga.

Inventeringen visar positiva resultat av de naturvårdsinsatser som gjorts för att gynna groddjur de senaste åren. Isbladskärret, Kaknäs ängar, Skogvaktarkärret, Hästa groddamm och Salamanderdammen vid Judarn är alla exempel på mer eller mindre nyskapade småvatten som i dagsläget hyser stora populationer av groddjur.
Den större vattensalamandern har sedan 2008 återintroducerats till Judarnskogens naturreservat och Kyrksjölötens naturreservat. Detta ger tydliga utslag i inventeringsresultatet då arten har ökat från 11% till 33% av de återinventerade lokalerna.

Större vattensalamander hade tidigare försvunnit från stadens Natura 2000-områden. Arten återintroducerades därför 2009 i Judardammen i Bromma, i ett samarbete mellan staden, länsstyrelsen och Olovslundsskolan. Projektet följdes upp senast 2013, varvid 425 nya ungdjur av större vattensalamander kunde räknas in. Under 2015 genomfördes även en återintroduktion av större vattensalamander i Kyrksjölötens naturresevat med initialt lyckat resultat. Vid uppföljning 2018 (utförd av biologen Martina Kiibus) kunde ny reproduktion av arten konstateras.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2020-01-22