Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skönstaholmsfältet utvecklingsområde

Foto: Oliver Karlöf
Foto: Oliver Karlöf
Åtgärd TEMA.4.3.1.32

På Skönstaholmsfältet i Hökarängen fanns länge ett förslag om att utveckla området till en vattenpark i samband med ny bebyggelse i närområdet. Vattenparken blev inte av, men projekt Grodkollen där miljöförvaltningen ingår har under 2015 börjat utveckla området för groddjurslivet. En fortsatt utveckling av området föreslås för att höja natur- och rektreationsvärdena ytterligare.

Under 2015 har projekt Grodkollen, ett samarbetsprojekt mellan idrottsförvaltningen, miljöförvaltningen och Stockholms herpetologiska förening, anlagt tre groddammar samt flera högar av ris och död ved. Schaktmassorna har använts till att skapa vallar och dammarna har även fått skyltar. Vid en av dammarna finns även en brygga. Åtgärdena har delvis sponsrats av Exploateringskontoret.

Lokalen har i dagsläget ett relativt rikt fågelliv. Cykelvägar och promenadvägar löper förbi lokalen varför den är extra intressant utifrån ett rekreationsperspektiv.

Under 2016 togs genomfördes en naturvärdesbedömning i Hökarängen, södra Stockholm med anledning av kommande exploatering. I rapporten föreslogs ett antal kompensationsåtgärder för såväl ökada rekreativa, pedagogiska och ekologiska värden (nedan) som omfattar Skönstaholmsfältet.

De nyanlagda dammarna föreslås göras mer tillgängliga genom flera åtgärder. Bland annat föreslås att omkringliggande ytor med högvuxen gräs- och örtvegetation slåttras eller tillåts betas på. En annan är att anlägga en tillgänglighetsanpassad stig som ökar möjligheterna att ta sig fram till den stora dammens brygga närmast Nynäsvägen. Vid dammarna kan sittplatser i form av bänkar placeras. Bryggor och spänger skulle ytterligare förstärka möjligheterna till rekreativa och pedagogiska upplevelser i anslutning till dammarna.

Idag finns två ”Grodkollenskyltar” på fältet. För att öka intresset och förståelsen för området och dammarna kan de befintliga informationsskyltarna vid dammarna kompletteras med en större informationstavla om Skönstaholmsfältets flora, fauna och ekologi.

Behovet av inplantering av lämpliga växter i och kring dammarna är stort. Akvatisk finbladig vegetation förbättrar vattenkvaliteten, stärker den biologiska mångfalden och gör området mer attraktivt. Det vore också bra om t.ex. djuren vid Starrmyrans verksamhet kunde beta på ängarna intill dammen. I korthet är alltså de kompensationsåtgärder som föreslås vid Skönstaholmsfältet följande:

  • Initial röjning och återkommande slåtter eller bete
  • Större informationstavla
  • Stig till stora dammens brygga, fler bryggor, spänger och bänkar
  • Inplantering av växter i och kring dammarna
  • En ny skötselplan tas fram där bl.a. möjligheterna till slåtter undersöks