Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillförsel av död ved och ris

Död ved i Judarskogens naturreservat
Död ved i Judarskogens naturreservat. Foto: Johan Pontén
Åtgärd TEMA.4.3.1.23

Kräldjur, groddjur, insekter, bin, igelkottar och flera andra arter söker sig ofta till skogsbryn med ris, sten och öppna rotsystem för att finna övervintringslokal eller skydd. För att förstärka potentiella livsmiljöer för dessa arter kan ris och annat naturmaterial tillföras biotopen. Kräldjur vistas särskilt i solexponerade, sydvända miljöer. Vid slygallring i sydvända bryn kan man därför lämna kvar rishögar för att öka förutsättningarna för kräldjuren. Detta är särskilt väsentligt i områden där kräldjur förekommer frekvent, se länk på sidan.

Åtgärden togs upp som förslag till åtgärd i Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003 för att öka den biologiska mångfalden i staden.

Resultat

Staden arbetar för att öka kunskapen om det biologiska värdet av död ved, så att mer ris och död ved i framtiden kan lämnas kvar på lämpliga platser efter skötselåtgärder i stadens naturområden. I naturreservaten har sådana åtgärder genomförts i högre grad än utanför, men mer aktivt arbete med frågan behövs både inom och utanför reservaten.

Under 2016 inventerade miljöförvaltningen förekomsten av död ved i stadens nio natur- och kulturreservat. Resultaten från undersökningen visar att mängden död ved skiljer sig mellan olika reservat. Vissa av dem skulle behöva öka mängden av all sorts död ved för att stärka förutsättningar för vedlevande arter.