Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lillsjön - nya groddammar vid Lillsjöparken

Bilden visar förslag för två nya groddammar och övervintringsplatser för groddjur i Lillsjöpaken.
Bilden visar förslag för två nya groddammar och övervintringsplatser för groddjur i Lillsjöpaken.
Åtgärd TEMA.4.3.1.14

Bromma är ett Hot-Spot område för groddjur, och hyser bland annat den större vattensalamandern. Bromma utgör därför ett intressant grodutvecklingsområde.

Vid Lillsjön har tidigare anlagts två dammar på den södra sidan av sjön. Dessa har gett goda resultat och dammarna hyser nu en stor population av vanlig groda.

Strax söder om dessa finns goda förutsättningar för ytterligare en eller två dammar. Dessa förläggs på lågt liggande platser i parkmark. De bör utformas för att hålla vatten hela året. Sannolikt är detta inget problem här då grundvattnet är högt och håller samma nivå som sjön eller högre. Gestaltningen bör anpassas för att passa in i parkmiljön.

Schaktmassor kan lämpligen placeras öster om dammarna och bör utformas som kullar som även kan tjäna som övervintringsplatser för groddjur och reptiler. Detta kan åstadkommas genom att sten och död ved läggs i basen och schaktmassorna läggs bakom och ovanpå så att de till hälften täcker stenmassorna. På så vis skapas skrymslen och hålrum där smådjur kan finna skydd.