Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Zink i ytvatten - biotillgänglig halt

Dagvattenbrunn
Föroreningar sprids via dagvatten till sjöar och vattendrag
Indikator TEMA.3.5.8.12

Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av zink i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v4 för sjöar och vattendrag enligt HVMFS 2019:25.

Zink i ytvatten- årsmedel bioltillgänglig halt

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaån

 2,49

2018

1

Råcksta Träsk

 1,56

2018

2

Trekanten

 1,41

2018

3

Långsjön

 0,90

2018

4

Magelungen

 0,53

2018

5

Ulvsundasjön

 0,51

2018

6

Drevviken

 0,42

2018

7

Riddarfjärden

 0,39

2018

8

Flaten

 0,33

2018

9

Årstaviken

 0,33

2018

10

Fiskarfjärden

 0,29

2016

11

Judarn

 0,28

2018

12

Görväln

 0,20

2016

13

Kyrksjön

 0,15

2018

Kommentar

Den biotillgängliga halten av zink i sjöar ska vara <5,5 µg/l för att motsvara god ekologisk status.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Måttlig eller sämre

>5,50 µg/l

1

 God eller bättre

<5,50 µg/l

Uppdaterad: 2022-04-27