Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fortsatt provtagning av PFAS och PAH

Aktivitet TEMA.3.3.2.3.73

PFOS och PAH:erna benso(a)pyren och benso(g,h,i)perylen överskrider sina fastställda gränsvärden i vatten i Bällstaån.

Det finns mätvärden för flera PFAS-ämnen i Bällstaåns mynning från år 2016 och för PAH:er från år 2020. Att fortsätta provtagningen en gång i månaden är viktig för att få en så bra bild som möjligt av föroreningssituationen i ån. Ytterligare en provtagningslokal, längre uppströms i ån, bör ingå i övervakningen. Provtagningslokalen Vålberga, på gränsen mellan Järfälla och Stockholm föreslås ingå i det ordinarie provtagningsprogrammet, med månatliga analyser av de ämnen som bidrar till att kemisk status inte uppnås i Bällstaån.