Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vattentemperatur i Östra Mälaren

Indikator TEMA.1.2.24

Ytvattentemperaturen påverkas av lufttemperatur, solinstrålning och övriga väderförhållanden. En ökad ytvattentemperatur kan förlänga växtplanktonsäsongen och påverka artsammansättningen av växtplankton.

Ytvattentemperaturen kan även påverka hur stark skiktningen i djupare sjöar blir, vilket i sin tur påverkar omblandningen av vattnet. Starkare skiktning vid höga ytvattentemperaturer kan exempelvis leda till sämre syresättning av bottenvattnet, och därmed leda till syrebrist. Varmt vatten håller också syre sämre än kallare vatten.

Provtagningen görs av Stockholm Vatten och Avfall (SVOA), och ingår i den ordinarie recipientkontrollen. Ytvattentemperaturen mäts 0,5 meter under vattenytan. Denna indikator visar ytvattentemperaturen i augusti vid provpunkten Klubben som ligger i Fiskarfjärden, östra Mälaren inom Stockholms kommun. Datum för provtagningen inom augusti månad kan variera från år till år.

Ytvattentemperatur i augusti, vid provpunkten Klubben i Fiskarfjärden, Mälaren

Rad-id Mätserie Senaste värdet (°C) Datum

0

Årsvärden

 22,4

2022

1

Linjär trend

 20,7

2022

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfall (SVOA)

Kommentar

Mätdata från Klubben visar en tydlig ökning av ytvattentemperaturen i augusti, enligt trendlinjen i diagrammet. Variationerna kan dock vara stora mellan enskilda år. Medelvärdet för hela tidsperioden var 19,6°C. Den högsta vattentemperaturen i augusti uppmättes 2002 då det var 23,5°C, medan det kallaste året var 1993 med endast 16,6°C.

Vid genomgången av mätdata framgår att provtagningsdatum har varierat relativt mycket under årens lopp. Medelvärdet för provtagningsdatum är 16 augusti, och medianen är 17 augusti. Vissa år har dock provtagning skett redan första veckan i augusti, medan det andra år har skett i slutet av månaden.

Med anledning av detta har en analys gjorts av korrelationen mellan provtagningsdatum och vattentemperatur. Den visar att det inte finns något statistiskt samband mellan dessa parametrar. Lokala väderförhållanden i augusti verkar istället vara helt avgörande för vattentemperaturen det enskilda året. En annan faktor av betydelse är hur kraftig temperaturskiktning som uppstått när ytvattnet värmts upp under sommaren.

Uppdaterad: 2024-01-18