Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bygg- och anläggningsmaterial

Åtgärdsområde 3
Åtgärdsområde 3 - Bygg- och anläggningsmaterial
Åtgärdsområde KP.3

Bygg- och anläggningsmaterial bidrar till spridning av kemikalier såväl till inomhusmiljön som till natur- och vattenmiljöer.

För att uppnå målen i miljöprogrammet behöver:

  • det finnas tillgång till bygg- och anläggningsmaterial som är fria från skadliga ämnen,
  • de som ansvarar för att formulera krav på bygg- och anläggningsmaterial ha kunskap om kemikaliers egenskaper och förekomst,
  • det finnas resurser, kompetens och rutiner för uppföljning av att kraven uppfylls.

Kapitlet omfattar bygg, anläggning och ledningsägares projekt

  • Byggnader i stadens projekt och vid markanvisningsavtal, bostäder och lokaler, skolor och förskolor.
  • Anläggning på allmän platsmark och kvartersmark. Det vill säga väg, park, skolgård, bro, hamn, fritidsanläggning och parkering.
  • Interna och externa ledningsägare som staden tecknar avtal med för gas, fiber, el, vatten, avfall och avlopp.
  • Gränsdragningslistor för vilka produktgrupper som omfattas av kraven i detta kapitel uppdateras regelbundet och tillhandahålls av respektive bolag och förvaltning.
Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

0

Förslag till åtgärd
3.1 Tillämpa kemikaliekraven inom bygg och anläggning

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Förvaltningar och bolag som upphandlar bygg- och anläggningsentreprenader och köper in material, Kemikaliecentrum

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

1

Förslag till åtgärd
3.2 Dokumentation vid bygg och anläggning

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Förvaltningar och bolag som upphandlar bygg- och anläggningsentreprenader och köper in material, Kemikaliecentrum

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

2

Förslag till åtgärd
3.3 Inkludera och följa upp kemikaliekrav vid markanvisning

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Exploateringskontoret, Kemikaliecentrum

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

3

Förslag till åtgärd
3.4 Utreda hur kemikaliekrav ska ställas i markavtal

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Exploateringskontoret, Kemikaliecentrum, Trafikkontoret

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

4

Förslag till åtgärd
3.5 Tillsyn på materialval vid bygg- och anläggningsprojekt

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Miljöförvaltningen

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

5

Förslag till åtgärd
3.6 Stickprov av pågående bygg- och anläggningsprojekt

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Kemikaliecentrum

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

6

Förslag till åtgärd
3.7 Byggmaterial för känsliga användningsområden

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Alla byggande och anläggande förvaltningar och bolag, Kemikaliecentrum

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

7

Förslag till åtgärd
3.8 Främja innovation av bygg- och anläggningsmaterial

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Alla byggande och anläggande förvaltningar och bolag, Kemikaliecentrum

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

8

Förslag till åtgärd
3.9 Harmonisera tekniska handböcker och processverktyg

Förslag till åtgärd

Åtgärder enligt Kemikalieplan 2020-2023

Exploateringskontoret, Kemikaliecentrum, Trafikkontoret

Kontakt
Uppdaterad: 2022-10-27