Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Effektiv energianvändning

Solceller på tak i Norra Djurgårdsstaden
Mål 2: En fossilfri organisation 2030
Etappmål MP.2.2

Den totala köpta energin i stadens verksamheter ska bibehållas på samma nivå under programperioden. Etappmålet innebär att staden behöver effektivisera sin energianvändning med 5 procent relativt den verksamhet som bedrivs.

Långtgående energieffektivisering ska genomföras vid större ombyggnader. Vid större ombyggnader ska den köpta energin minska med minst 30 procent. På så sätt blir energianvändningen mer effektiv i den växande staden. Produktionen av el samt värme med solenergi ska öka med 100 procent jämfört med motsvarande produktion 2018.

Exempel på åtgärder för att nå etappmålet under programperioden:

  • Vid större ombyggnader ska målet vara att minska den köpta energin för uppvärmning, kyla, fastighetsel och tappvarmvatten med minst 30 procent.
  • Där så är möjligt ska en mer långtgående energieffektivisering eftersträvas med sikte på att halvera den köpta energin.
  • Bedriva pilotprojekt som uppnår 10 procents energieffektivisering i befintligt bestånd som inte är under ombyggnad genom att utveckla nya innovativa metoder och arbetssätt, i syfte att på sikt kunna utveckla metoder, teknik och arbetssätt för att göra mer omfattande åtgärder.
  • Fortsatt prioritera en effektivisering av energianvändningen genom driftoptimering, förbättrat klimatskal, energieffektiv belysning (LED), utbyte av vitvaror och torkskåp i förskolor och installation av solceller.
  • Vid nybyggnation på av staden markanvisad fastighet och där kommunala verksamheter bygger på egen mark, ska kravet vara en energianvändning om högst 55 kWh/m2 och år med sikte på 45 kWh/m2 och år.
  • Fortsatt verka för att stadens personal ska kunna göra miljövänliga resor i tjänsten.
  • I samband med renovering av till exempel simhallar tas ett större grepp om energianvändningen, exempelvis genom värmeåtervinning, optimerad styrning och LED-belysning.
  • Fortsätta arbetet med att centralisera elavtalen för att säkerställa att även mindre elförbrukare fångas upp och ingår i det centrala avtalet.
Uppdaterad: 2023-08-18
Prioriterade mål