Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lillsjön - groddamm 2 Lillsjöparken

Inventering i dammen 2016. Foto: Sverker Lovén
Inventering i dammen 2016. Foto: Sverker Lovén
Åtgärd TEMA.4.3.1.15

Groddammen anlades 2011 inom projektet "Groddjur i Stockholm" och är belägen på södra sidan av Lillsjön, ca 150 m från sjöstranden. Dammen är grundvattenförsedd och håller samma nivå som sjön. Det omgivande habitatet kan karaktäriseras som gräsmark. Ett gångstråk löer förbi i närheten av dammen. I dammen växer ag (Cladium mariscus) och bladvass, vilket delar av dammen från sjön.

I närheten finns ytterligare en groddamm som anlades 2007 - Groddamm 1 Lillsjöparken

Resultat

Groddjur
År 2016 inventerades dammen inom ramen för projekt Grodkollen. Man hittade romsamlingar av vanlig groda.

Skötsel
Tillsyn föslagsvis 1-2 ggr/år för rensning av skräp och vart 3:e – 5:e år för rensning av sly och akvatisk vegetation.

Sannolikt kommer ag, kaveldun och bladvass att snabbt etableras på platsen. Detta med tanke på den omgivande vegetationen och erfarenheter från den mindre damm som tidigare grävts på platsen. Extra tillsyn ske med tanke på igenväxningsproblematiken. Igenväxning kan också komma att innebära försämrad tillgänglighet och visibilitet. För att förbättra tillgängligheten till dammen skulle en mindre brygga kunna anläggas. Detta skulle avsevärt förbättra människors möjlighet att observera livet i dammen.

Stadsdelar Tema