Gå direkt till sidans innehåll

Kaknäs - salamanderdamm "Brunnslättsdammen"

Dammen med betande hästar i bakgrunden.
Salamanderdammen 2022. Foto: Calluna AB
Åtgärd TEMA. 4.3.1. 25

Den nya Brunnslättsdammen utgör en skyddsåtgärd för att kompensera för den tidigare salamanderlokal i Oljehamnen vid Loudden som berörs av utbyggnaden av bostäder i området. Dammens läge och utformning skapar goda förutsättningar för reproduktion av salamandrar och andra groddjur som förekommer i området.

Åtgärdsstatus:
Genomförd Genomförd 2019

Stockholms stad arbetar med ett program för Loudden, som är en del av stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. I maj 2017 gjordes en ekologiutredning för Loudden av Calluna AB, varvid större vattensalamander oväntat hittades på Q8-tomten bland cisternerna i Oljehamnen. Arten skyddas av Artskyddsförordningen, varför skyddsåtgärder krävdes. Våren 2018 utfördes en salamanderinventering för att räkna ut storleken på populationen och fördelningen mellan honor och hanar.

Våren 2019 inledde Calluna flytt av större och mindre vattensalamander till en nyanlagd damm vid Hunduddsvägen, Kaknäs. Brunnslättsdammen är c:a 1250 kvm stor och har ett solbeslyst läge i den öppna gräsmarken 350 m sydost om Kaknästornet. Två nya kullar har anlagts intill dammen för att fungera som övervintringsmiljö åt salamandrarna. Med tiden växer naturlig vegetation upp kring dammen, vissa växter har flyttats med från Loudden och det har även såtts in nya växter. För att salamandrarna inte skulle rymma tillbaka till Loudden sattes ett tillfälligt plaststängsel upp.

Resultat

Uppföljning av salamanderflytten med bl a övervakningskamera och flytt av fler djur gjordes av Calluna 2020. Sammanlagt har ca 1 600 salamandrar flyttats till Brunnslättsdammen.

Stockholms universitet utförde en genetisk studie 2020 på de mindre vattensalamandrarna från Loudden, vilken visade att denna population troligen varit isolerad under en längre tid.

Våren 2022 inventerade Calluna Brunnslättsdammens population, varvid totalt 90 salamandrar hittades. De flesta var av den större arten. Provtagning för groddjurssjukdomen chytridsvamp gjordes också, men som tur var hittades inga sjuka djur. Grundvatten mäts löpande.

2023 inventerade Calluna dammen översiktligt i samband med miljöförvaltningens mer omfattande groddjursinventering. Då hittades totalt 35 salamandrar, de flesta av den större arten.

Det bör understrykas att dammens salamanderpopulationer sannolikt är betydligt större än de antal individer av båda arterna som kan upptäckas vid visuell inventering, medan antalet djur som ursprungligen flyttats till dammen har kunnat räknas noggrannare.

Kontakt
  • Calluna AB
  • Norra innerstadens stadsdelsförvaltning
Uppdaterad: 2024-05-14