Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Spridning av bly

Indikator TEMA.6.3.7

Spridning av bly från källor i Stockholm

Datakälla: Bly i Stockholm 2002 - en Substansflödesanalys, Miljöförvaltningen.

Kommentar

Det finns fortfarande stora mängder bly i samhället. Förrådet domineras av kraftkabel, blyfogade rör, batterier och telekabel.

Blyutsläpp uppstår på olika sätt, till exempel från användningen av varor och produkter. Den totala spridningen uppskattas till 1,1 ton bly per år. Ammunition och blysänken är två områden där bly varit mycket omdiskuterat. Numera råder blyförbud för till exempel sänken i flera vattendrag i Sverige. Det har även påverkat fiskarna i Stockholm, som till stor del (90 %) bytt ut blyet mot stål. Endast en liten mängd (80 kg), riskerar därför att läcka ut. Bly i ammunition har också till stor del bytts ut mot andra material och den mängd som fortfarande används samlas upp hos skjutbanorna i Stockholm. Läckaget till miljön är därför minimal. I flygbränsle har blyet helt tagits bort. Blyhalten i fyrverkerier (5 kg 2013) har minskat jämfört med tidigare år. Blyutsläpp från punktkällor har minskat och är i dag nästan obefintlig (1 kg bly). Bly används inte heller i nya skorstenskragar och mängden som antas vara kvar har dessutom minskat (23 kg 2013).

Det största bidraget till spridningen kommer från fortfarande från trafikrelaterade. Biltvättar beräknas släppa ut cirka 16 kg bly, varav cirka 8 kg släpps ut direkt i naturen (från fordonstvätt på gatan). Ursprunget till blyet från biltvättarna är idag oklart, men en källa skulle kunna vara bromsarna. Koppar, som används i bromsbelägg, kan ibland ha hög blyhalt. Bly frigörs därför när fordon bromsas och utsläppet beräknas årligen till ca 56 kg bly. Asfalt innehåller flera olika metaller, däribland bly. När fordon körs slits asfalten och dessa slitageprodukter innehåller då också bly. Blyhalterna i asfalt varierar med den stentyp och kanske även med den bitumen (från råolja) som används. Spridningsuppskattningen är därför osäker, men enbart baserat på bergart som används kan 760 kg bly årligen spridas från asfalt i Stockholm.

Batterier i fordon innehåller bly. Totalt finns det cirka 6500 ton bly i batterier till fordon i Stockholm. Det finns även bly i större batterier, så kallade stationära batterier. Risken för läckage anses vara minimal och ett utflöde har inte uppskattats.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2020-01-14
Tema