Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Flamskyddsmedel

Tangentbord och telefon
Elektroniska produkter innehåller ofta bromerade flamskyddsmedel. Foto: Katarina Johansson
Tema TEMA.6.11

Flamskyddsmedel används bland annat i elektronik, textilier och möbler. Vissa är skadliga och förbjudna men ersätts av nya föreningar.

Kemikaliecentrum om bromerade flamskyddsmedel. Film från webbutbildning om kemikaliesmart förskola.

Många flamskyddsmedel är svårnedbrytbara och kan ansamlas i levande organismer, en del är cancerframkallande eller misstänks vara hormonstörande, andra kan skada hjärnan och nervsystemet. Flamskyddsmedel sprids i miljön och återfinns i vatten, sediment och i vattenlevande djur.

Flamskyddsmedel används för att försvåra antändning och hindra spridning av brand. Textilier, möbler, skumgummi och elektronik är exempel på varor som kan innehålla flamskyddsmedel. Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel och bland de bromerade och klorerade varianterna finns många särskilt skadliga. Organofosfater är en grupp ämnen som används som flamskyddsmedel men även återfinns i golvpolish och bekämpningsmedel. Polybromerade bifenyler (PBB) och difenyletrar (PBDE) är två andra grupper av flamskyddsmedel som använts mycket. Det finns olika varianter (kongener) av PBDE som bland annat skiljer sig åt genom olika hög grad av bromering. Kongenerna är numrerade upp till 209 där ett lågt nummer betyder låg andel brom.

Flera av de skadliga bromerade och klorerade flamskyddsmedlen är reglerade inom EU på olika sätt, men kan fortfarande finnas i gamla skumgummimadrasser, möbler och elektronik. Nyare material är säkrare än äldre då många möbeltillverkare fasade ut flamskyddsmedel runt år 2000. Det finns numer många material som klarar brandskyddsnormerna utan att innehålla tillsatta flamskyddsmedel, både nya typer av material och klassiker som ull.

De direkta utsläppskällorna av bromerade flamskyddsmedel till Stockholms miljö är begränsade eftersom det inte finns tillverkningsindustri i staden. Den viktigaste källan i Stockholm verkar i stället vara inomhusmiljön där ämnena sprids i inomhusluften, från elektronik och textilier. Därifrån transporteras de sedan till uteluften via ventilationssystem eller så hamnar de i damm och avloppsvatten. Det fåtal mätningar i fisk som finns i Stockholm visar att halterna är förhöjda. Några års mätdata från slam finns, men trenden i slam är oklar.

Indikatorer

PBDE i fisk

IndikatorTEMA.6.11.5

PBDE i abborre, halt i muskel