Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

PentaBDE i rötslam

Indikator TEMA.6.11.4

PentaBDE är namnet på en kommersiell produkt som använts för flamskydd. Den består av flera olika varianter av bromerade ämnen (kongener). Mätvärdena visar den sammanlagda halten av de två kongener som förekommer i högst halter i blandningen (BDE47 och BDE 99).

PentaBDE finns på vattendirektivets lista över prioriterade ämnen. Dessa är utvalda för åtgärder inom EU för att förhindra förorening av vatten eftersom de utgör en risk för vattenmiljön och/eller finns uppmätta i vattnen inom EU.

Medelkoncentration av PentaBDE i rötslam från Henriksdal och Bromma reningsverk

Datakälla: Stockholm Vatten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009.
Senaste värdet:
0,010 µg/g ts (2022).
Utgångsvärde:
0,09 µg/g ts (2009).

Kommentar

Under år 2009 såg det ut som att halterna av pentaBDE skulle ha ökat nästan tre gånger sedan året innan. Troligen speglar detta de stora problem som laboratorierna har med att analysera organiska ämnen i komplicerade matriser som t ex slam. Det fanns ingen anledning att tro att halten av just dessa ämnen skulle ha ökat. Från och med år 2010 var halten tillbaka till samma nivå som tidigare mätningar och har sedan dess minskat något ytterligare.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Kontakt
Uppdaterad: 2023-05-15