Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bromerade flamskyddsmedel i bröstmjölk

Indikator TEMA.6.11.11

Bromerade flamskyddsmedel tillsätts i produkter som elektronik, plast och textil för att undvika och fördröja brand. Människor exponeras för bromerade flamskyddsmedel via läckage från produkterna som sedan hamnar i luft och damm. Den huvudsakliga exponeringen sker via maten.

Bromerade flamskyddsmedel i bröstmjölk hos kvinnor från Stockholm

Datakälla: Fängström m fl: Rapport till Naturvårdsverket, Dnr 721-2653-05Mm (2005-11-23).

Bergman m fl: Rapport till Naturvårdsverket (2010-11-24)

Kommentar

BDE-47 och -153 i bröstmjölk från ammande mödrar i Stockholm visar en ökning från 1980-talet för att sedan minska kraftigt från slutet av 90-talet (BDE-47) respektive början av 00-talet (BDE-153), tack vare frivillig utfasning och senare förbud av de kommersiella produkterna penta- och okta-BDE. Utöver den numera förbjudna användningen kan BDE-153 också vara en nedbrytningsprodukt av andra bromerade flamskyddsmedel vilket också kan förklara varför minskningen kommer senare än för BDE-47.

Även HBCDD visar en ökning från 1980-talet fram till 2000-talet, där blir trenderna dock mer osäkra.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2020-01-14