Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

2.2 Ställa kemikaliekrav för alla prioriterade inköpsområden

Illustration mynt
Åtgärdsområde 2 - Inköp och upphandling
Åtgärd KP.2.2

2.2 Ställa kemikaliekrav för alla prioriterade inköpsområden.

De flesta varu-, material- och produktgrupper skiljer sig från varandra avseende kemiskt innehåll och sammansättning. Därför går det oftast inte att ha ett standardset med kemikaliekrav att ta med i varje upphandlingsdokument. Passande krav behöver istället tas fram i varje specifikt fall. Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav kan användas som utgångspunkt. Det är också viktigt att kravställa så att varor och produkter kan bytas ut under avtalstiden, speciellt om marknadsundersökningen visat att kemikaliekraven inte kan uppfyllas vid avtalsstart. När det sedan finns alternativ som uppfyller kemikaliekraven fasas dessa varor eller produkter in i sortimentet.

En mer djupgående analys av vilka krav som behöver ställas görs alltid när varorna, materialen eller produkterna kommer användas i särskilt känsliga tillämpningar. Det gäller till exempel om det är saker som används i verksamheter med barn och ungdomar eller om användningen medför direkta utsläpp till miljön.

Efter att anbuden kommit in och öppnats kontrolleras att ställda krav är uppfyllda och att begärda verifikat är bifogade. Det gäller både grundläggande krav på leverantören som alltid ställs och mer specifika krav kopplade till sortiment, kvalitet och kemikalieinnehåll.

Fokusområde Barn och andra särskilt känsliga grupper.

Resultat

I stadens sortiment av varor finns många artiklar som är helt eller delvis tillverkade av plast, det kan handla om allt från leksaker och köksutrustning till syntetiska textilier. Det handlar om väldigt många olika sorters plast och vissa av plasterna är förknippade med innehåll av farliga ämnen. Som kunskapsunderlag för att kunna ställa relevanta krav på de plastartiklar som staden köper in har kemikaliecentrum beställt en plastkartläggning. Kartläggningen består av en rapport med fem bilagor som tillsammans ger information om olika plasters innehåll och funktion samt ger stöd till strategier och krav vid inköp av olika produkter i plast.

Ansvarig organisation
  • Serviceförvaltningen
  • Upphandlande förvaltningar och bolag
Stödjande organisation
Kontakt
Uppdaterad: 2022-10-27
Åtgärdsområden