Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Igelbäcken - fortsatta restaureringar

Foto: Magnus Sannebro
Foto: Magnus Sannebro
Åtgärd TEMA.4.3.1.15

Igelbäcken är ett milslångt vattendrag som rinner upp i Säbysjön i Järfälla, sträcker sig genom Stockholm och Sundbyberg och mynnar i Edsviken vid Ulriksdal, Solna kommun. Bäcken hyser en rik fauna, där den ovanliga fisken grönling är det mest kända inslaget.

Igelbäcken betraktas som Järvafältets pulsåder och har stor betydelse för de människor som rör sig i området. På grund av reducering av tillrinningsområdet har Igelbäcken en kraftigt minskad vattenföring, samtidigt som igenväxningen är påtaglig i många delar av vattendraget. Detta är negativt både för attraktionskraften och för faunans livsvillkor. Det vatten som når Igelbäcken är förhållandevis rent, men vissa föroreningskällor finns och den känsliga faunan behöver skyddas mot ytterligare utsläpp.

År 2000 analyserades behov av åtgärder för att öka och utveckla Igelbäckens variation och betydelse för det rika växt- och djurlivet. I samband med en biotopkartering som gjordes av länsstyrelsen och berörda kommuner, däribland Stockholm, togs en karta med åtgärdsbehov fram. Inom ramen för Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003 föreslogs också en rad konkreta åtgärder. Flera av förslagen är ännu aktuella:

  • Meandring och kantavsläntningar i delsträcka
  • Ny anslutande groddamm i samband med meandringen
  • Beskuggning genom plantering av vegetation i kantzoner i flera delsträckor
  • Fortsatt vård av grönlingsbiotoper: iläggning av större block och liknande i delsträckor
  • Borttagande av stängsel för ökad tillgänglighet i vissa delsträckor