Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Medlem i miljöorganisasation

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME.C.Q92

Fråga: Är du medlem i en miljöorganisation eller engagerad i ett miljönätverk eller miljöinitiativ?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Ja

2021

19

1

Nej

2021

81

Datakälla: Medborgarenkät: Konsumtion och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltnngen

Kommentar

År 2021 uppgav nära var femte svarande att de var medlem i en miljöorganisation eller engagerad i ett miljönätverk. Kvinnor var i högre grad än män medlemmar eller engagerade medan den yngsta ålderskategorin, 18-30 år, var i något mindre utsträckning medlem i eller engagerad.

Uppdaterad: 2023-05-08