Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a - kustvatten

Indikator TEMA.3.5.7.8

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
11,7 µg/l (2020).
Utgångsvärde:
16,9 µg/l (2000).

Kommentar

Provtagningspunkten för Saltsjön utgörs av Blockhusudden.
Provtagningspunkten för Lilla Värtan utgörs av Karantänbojen.

Vid de senaste mätningarna har dålig och otillräcklig status uppmätts i Stockholms kustvatten. Högst halter påträffas i Husarviken, där utvecklingen har gått åt fel håll sedan 2000.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig

>17,3 µg/l

1

 Otillfredsställande

7,43–17,3 µg/l

2

 Måttlig

3,88–7,43 µg/l

3

 God

3,25–3,88 µg/l

4

 Hög

<3,25 µg/l

Uppdaterad: 2021-03-25