Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a - kustvatten

Indikator TEMA.3.5.7.8

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2000.
Senaste värdet:
11,7 µg/l (2020).
Utgångsvärde:
16,9 µg/l (2000).

Kommentar

Provtagningspunkten för Saltsjön utgörs av Blockhusudden.
Provtagningspunkten för Lilla Värtan utgörs av Karantänbojen.

Vid de senaste mätningarna uppnådde inget av Stockholms kustvatten god status med avseende på klorofyll. Brunnsviken har tidigare haft mycket höga halter klorofyll men under de senaste åren kan en nedåtgående trend noteras. Även i Djurgårdsbrunnsviken har klorofyllhalterna sjunkit vilket tyder på att fosforfällningarna i dessa båda vikar har bidragit till minskade halter. Klorofyllhalten har tydligt ökat i Lilla Värtan sedan 2015. Högst halter påträffas i Husarviken, där utvecklingen har gått åt fel håll sedan 2000.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig

>17,3 µg/l

1

 Otillfredsställande

7,43–17,3 µg/l

2

 Måttlig

3,88–7,43 µg/l

3

 God

3,25–3,88 µg/l

4

 Hög

<3,25 µg/l

Uppdaterad: 2022-06-23