Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a - kustvatten

Indikator TEMA.3.5.7.8

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Brunnsviken

1982

40,7

1

Brunnsviken

1983

38,0

2

Brunnsviken

1984

34,3

3

Brunnsviken

1985

39,3

4

Brunnsviken

1986

41,0

5

Brunnsviken

1987

37,7

6

Brunnsviken

1988

41,3

7

Brunnsviken

1989

39,3

8

Brunnsviken

1990

40,0

9

Brunnsviken

1991

23,3

10

Brunnsviken

1992

23,0

11

Brunnsviken

1993

18,0

12

Brunnsviken

1994

18,1

13

Brunnsviken

1995

16,0

14

Brunnsviken

1996

15,2

15

Brunnsviken

1997

18,8

16

Brunnsviken

1998

15,9

17

Brunnsviken

1999

18,4

18

Brunnsviken

2000

16,9

19

Brunnsviken

2001

15,9

20

Brunnsviken

2002

13,1

21

Brunnsviken

2004

12,8

22

Brunnsviken

2005

13,7

23

Brunnsviken

2006

12,3

24

Brunnsviken

2007

18,0

25

Brunnsviken

2008

19,0

26

Brunnsviken

2009

17,3

27

Brunnsviken

2010

19,3

28

Brunnsviken

2011

20,5

29

Brunnsviken

2012

20,5

30

Brunnsviken

2013

13,9

31

Brunnsviken

2014

11,9

32

Brunnsviken

2015

10,2

33

Brunnsviken

2016

10,1

34

Brunnsviken

2017

9,60

35

Brunnsviken

2018

15,0

36

Brunnsviken

2019

13,9

37

Brunnsviken

2020

11,7

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Provtagningspunkten för Saltsjön utgörs av Blockhusudden.
Provtagningspunkten för Lilla Värtan utgörs av Karantänbojen.

Vid de senaste mätningarna uppnådde inget av Stockholms kustvatten god status med avseende på klorofyll. Brunnsviken har tidigare haft mycket höga halter klorofyll men under de senaste åren kan en nedåtgående trend noteras. Även i Djurgårdsbrunnsviken har klorofyllhalterna sjunkit vilket tyder på att fosforfällningarna i dessa båda vikar har bidragit till minskade halter. Klorofyllhalten har tydligt ökat i Lilla Värtan sedan 2015. Högst halter påträffas i Husarviken, där utvecklingen har gått åt fel håll sedan 2000.

Uppdaterad: 2021-03-25