Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a - kustvatten

Indikator TEMA.3.5.7.8

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Brunnsviken

 11,7

2020

1

Djurgårdsbrunnsviken

 31,0

2020

2

Hammarby sjö

 19,0

2020

3

Husarviken

 74,0

2020

4

Lilla Värtan

 20,0

2020

5

Saltsjön

 14,7

2020

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Provtagningspunkten för Saltsjön utgörs av Blockhusudden.
Provtagningspunkten för Lilla Värtan utgörs av Karantänbojen.

Vid de senaste mätningarna har dålig och otillräcklig status uppmätts i Stockholms kustvatten. Högst halter påträffas i Husarviken, där utvecklingen har gått åt fel håll sedan 2000.

Uppdaterad: 2021-03-25