Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.5.7.3

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Klorofyll klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Klassgränserna för klorofyll beror på sjöns vattentyp, vilket baseras bland annat på medeldjup, humusinnehåll och var i Sverige sjön ligger.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaviken

 37

2021

1

Drevviken

 25

2021

2

Fiskarfjärden

 40

2021

3

Flaten

 2,1

2021

4

Görväln

 8,6

2018

5

Isbladskärret

 150

2021

6

Judarn

 4,1

2021

7

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 62

2021

8

Kyrksjön

 8,2

2021

9

Laduviken

 43

2021

10

Lappkärret

 200

2021

11

Lillsjön

 170

2021

12

Långsjön

 52

2021

13

Magelungen

 17

2021

14

Riddarfjärden

 36

2021

15

Råcksta Träsk

 58

2021

16

Rödstensfjärden

 4,5

2018

17

Sicklasjön

 26

2021

18

Spegeldammen

 76

2021

19

Trekanten

 9,4

2021

20

Ulvsundasjön

 28

2021

21

Årstaviken

 22

2021

22

Ältasjön

 49

2021

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra grunda småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. De flesta av Stockholms sjöar uppnår inte god status med avseende på klorofyll. De mycket höga klorofyllhalterna i Mälarvikarna 2021 beror på att det vid provtagningstillfället var en kraftig algblomning som sträckte sig över hela östra Mälaren. Minskningen av klorofyll i Sicklasjön 2021 kan sannolikt kopplas till att sjön aluminiumbehandlades året innan. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar.