Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.5.7.3

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Klorofyll klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Klassgränserna för klorofyll beror på sjöns vattentyp, vilket baseras bland annat på medeldjup, humusinnehåll och var i Sverige sjön ligger.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Magelungen

1982

88

1

Magelungen

1983

99

2

Magelungen

1984

78

3

Magelungen

1985

67

4

Magelungen

1986

47

5

Magelungen

1987

45

6

Magelungen

1988

41

7

Magelungen

1989

57

8

Magelungen

1990

58

9

Magelungen

1991

62

10

Magelungen

1992

65

11

Magelungen

1993

59

12

Magelungen

1994

56

13

Magelungen

1995

35

14

Magelungen

1996

43

15

Magelungen

1997

38

16

Magelungen

1998

35

17

Magelungen

1999

22

18

Magelungen

2000

20

19

Magelungen

2001

26

20

Magelungen

2002

34

21

Magelungen

2003

34

22

Magelungen

2004

31

23

Magelungen

2005

21

24

Magelungen

2006

18

25

Magelungen

2007

18

26

Magelungen

2008

22

27

Magelungen

2009

24

28

Magelungen

2010

21

29

Magelungen

2011

18

30

Magelungen

2012

17

31

Magelungen

2013

18

32

Magelungen

2014

18

33

Magelungen

2015

17

34

Magelungen

2016

14

35

Magelungen

2017

18

36

Magelungen

2018

21

37

Magelungen

2019

20

38

Magelungen

2020

15

39

Magelungen

2021

17

40

Magelungen

2022

14

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra grunda småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. De flesta av Stockholms sjöar uppnår inte god status med avseende på klorofyll. De mycket höga klorofyllhalterna i Mälarvikarna 2021 beror på att det vid provtagningstillfället var en kraftig algblomning som sträckte sig över hela östra Mälaren. Minskningen av klorofyll i Trekanten och Sicklasjön kan sannolikt kopplas till att sjöarna har aluminiumbehandlats. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar.