Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Siktdjup - kustvatten

Indikator TEMA.3.5.7.7

Siktdjupet mäts med en vit, eller svart och vit, skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 % av ljuset vid ytan. Skivan dras sedan upp tills den syns igen. Medelvärdet av dessa avläsningar utgör siktdjupet. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Det brukar vara minst under våren, när mängden planktonalger är stor. Siktdjup kontrolleras i samband med Stockholm Vattens ordinarie provtagning. Resultat i augusti redovisas på miljöbarometern.

Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (m) Datum

0

Brunnsviken

 3,0

2023

1

Djurgårdsbrunnsviken

 1,9

2023

2

Hammarby sjö

 2,8

2023

3

Husarviken

 1,2

2023

4

Lilla Värtan

 3,5

2023

5

Saltsjön

 3,1

2023

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Provtagningspunkten för Saltsjön utgörs av Blockhusudden.
Provtagningspunkten för Lilla Värtan utgörs av Karantänbojen.

Vid de senaste mätningarna har siktdjupet visat måttlig status i fyra av Stockholms kustvatten med ett siktdjup på mellan 2,6-3,0 m. I Djurgårdsbrunnsviken och Husarviken är siktdjupet 1,6 m respektive 1,2 m vilket motsvarar otillfredsställande status.