Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.5.7.1

Fosfor är det näringsämne som vanligtvis tar slut först i sötvatten. Fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för cyanobakteriers och växters tillväxt. Därför styr tillgången på fosfor hur mycket växter det finns i en sjö. När en sjö ska bedömas om den är övergödd eller inte är fosforhalten det viktigaste näringsämnet som ska kontrolleras.

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgängligt för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Målet är att totalfosforhalten ska minska i Stockholms sjöar. Sjöar som i dagsläget har låga, eller måttliga halter av totalfosfor, ska fortsatt ha låga nivåer.

Det kan vara stora skillnader i totalfosforhalten mellan olika år beroende av varierande väderförhållanden, som nederbörd till exempel. Därför tillämpas rullande 3-års medelvärden för att jämna ut stora skillnader mellan åren. Provtagningarna av totalfosforhalt sker i augusti.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaviken

 42

2023

1

Drevviken

 31

2023

2

Fiskarfjärden

 15

2023

3

Flaten

 12

2023

4

Görväln

 13

2023

5

Isbladskärret

 220

2023

6

Judarn

 19

2023

7

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 44

2023

8

Kyrksjön

 21

2023

9

Laduviken

 28

2023

10

Lappkärret

 38

2023

11

Lillsjön

 130

2023

12

Långsjön

 54

2023

13

Magelungen

 20

2023

14

Riddarfjärden

 22

2023

15

Råcksta Träsk

 84

2023

16

Rödstensfjärden

 12

2023

17

Sicklasjön

 36

2023

18

Spegeldammen

 51

2023

19

Trekanten

 22

2023

20

Ulvsundasjön

 31

2023

21

Årstaviken

 27

2023

22

Ältasjön

 36

2023

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra småvatten inte är klassade som vattenförekomster. Fosforhalterna i Isbladskärret, Spegeldammen och Lappkärret är höga men i Laduviken kan en tydlig minskning noteras under senare år. I mer än hälften av de återstående sjöarna har fosforhalterna minskat mellan åren 2010-2022. Minskningen är tydligast i Trekanten som aluminiumbehandlades år 2011 för att binda fosfor i bottensedimenten. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar och ökar siktdjupet. För att en fällning ska få bestående verkan är det viktigt att minska tillförseln av fosfor från land. År 2020 behandlades Sicklasjöns sediment och 2021 Magelungens sediment. Det planeras för liknande åtgärder i flera av stadens sjöar.