Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalfosfor i sjöar

Indikator TEMA.3.5.7.1

Fosfor är generellt det näringsämne som först tar slut i sötvatten och fosforbrist är den vanligaste begränsande faktorn för cyanobakteriers och växters tillväxt. Tillgången på fosfor styr därför hur mycket växter som kan finnas och är det viktigaste näringsämnet för att bedöma om en sjö är övergödd eller inte. Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgängligt för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler.

Totalfosforhalten ska minska i Stockholms sjöar eller bibehållas i de sjöar som idag har låga eller måttliga halter. Rullande 3-års medelvärden tillämpas för att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på variationer i väderförhållandena, till exempel nederbörd. Provtagning sker i augusti.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Bällstaviken

 32

2020

1

Drevviken

 44

2020

2

Fiskarfjärden

 21

2020

3

Flaten

 9,6

2020

4

Görväln

 15

2018

5

Isbladskärret

 320

2020

6

Judarn

 19

2020

7

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 69

2020

8

Kyrksjön

 29

2020

9

Laduviken

 32

2020

10

Lappkärret

 47

2020

11

Lillsjön

 190

2020

12

Långsjön

 62

2020

13

Magelungen

 23

2020

14

Riddarfjärden

 23

2020

15

Råcksta Träsk

 100

2020

16

Rödstensfjärden

 14

2018

17

Sicklasjön

 54

2020

18

Spegeldammen

 140

2020

19

Trekanten

 15

2020

20

Ulvsundasjön

 21

2020

21

Årstaviken

 30

2020

22

Ältasjön

 40

2020

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. Fosforhalterna i dessa är höga och har även har ökat under senare år, förutom i Laduviken där en tydlig minskning kan noteras. I mer än hälften av de återstående sjöarna har fosforhalterna minskat mellan åren 2010-2020. Minskningen är tydligast i Trekanten som aluminiumbehandlades år 2011 för att binda fosfor i bottensedimenten. Fastläggning av fosfor i de djupare bottnarna genom kemisk fällning bidrar till att minska algblomningar och ökar siktdjupet. För att en fällning ska få bestående verkan är det viktigt att minska tillförseln av fosfor från land. År 2020 behandlades även Sicklasjöns sediment och det planeras för liknande åtgärder i flera av stadens sjöar.