Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalfosfor, vattendrag

Indikator TEMA.3.5.7.9

Provtagning genomförs en gång i månaden i fyra vattendrag. Prover tas vid Bällstaåns mynning, Forsån vid Nynäsvägen, Igelbäcken vid Slottsallén samt Mälarens utflöde vid Centralbron. Indikatorn visar medianvärdet av årets tolv provtillfällen.

Totalfosforhalten ska minska i Stockholms vattendrag, eller bibehållas i de vattendrag som idag har låga eller måttliga halter. I vattendrag redovisar man inte augustivärden, som för sjöar och kustvatten, utan istället årsmedianvärden. Detta är för att vattnet i vattendragen rör sig mer, och rörelsen av fosfor mellan vatten och sediment är inte lika påtaglig som i annat vatten.

Ytvattnets innehåll av totalfosfor, årsmedianvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Bällstaån

1997

91

1

Bällstaån

1998

78

2

Bällstaån

1999

104

3

Bällstaån

2000

114

4

Bällstaån

2001

170

5

Bällstaån

2002

96

6

Bällstaån

2003

102

7

Bällstaån

2004

100

8

Bällstaån

2005

98

9

Bällstaån

2006

100

10

Bällstaån

2007

88

11

Bällstaån

2008

130

12

Bällstaån

2009

110

13

Bällstaån

2010

81

14

Bällstaån

2011

114

15

Bällstaån

2012

111

16

Bällstaån

2013

92

17

Bällstaån

2014

75

18

Bällstaån

2015

90

19

Bällstaån

2016

80

20

Bällstaån

2017

66

21

Bällstaån

2018

91

22

Bällstaån

2019

83

23

Bällstaån

2020

88

24

Forsån

1999

46

25

Forsån

2000

52

26

Forsån

2001

56

27

Forsån

2002

49

28

Forsån

2003

49

29

Forsån

2004

48

30

Forsån

2005

46

31

Forsån

2006

54

32

Forsån

2007

45

33

Forsån

2008

43

34

Forsån

2009

37

35

Forsån

2010

47

36

Forsån

2011

38

37

Forsån

2012

40

38

Forsån

2013

47

39

Forsån

2014

42

40

Forsån

2015

44

41

Forsån

2016

60

42

Forsån

2017

58

43

Forsån

2018

78

44

Forsån

2019

50

45

Forsån

2020

43

46

Igelbäcken

1996

30

47

Igelbäcken

2001

44

48

Igelbäcken

2004

29

49

Igelbäcken

2005

28

50

Igelbäcken

2006

26

51

Igelbäcken

2007

30

52

Igelbäcken

2008

35

53

Igelbäcken

2009

36

54

Igelbäcken

2010

34

55

Igelbäcken

2011

40

56

Igelbäcken

2012

38

57

Igelbäcken

2013

37

58

Igelbäcken

2014

36

59

Igelbäcken

2015

42

60

Igelbäcken

2016

37

61

Igelbäcken

2017

39

62

Igelbäcken

2018

34

63

Igelbäcken

2019

38

64

Igelbäcken

2020

36

65

Mälarens utflöde - Centralbron

1968

78

66

Mälarens utflöde - Centralbron

1969

80

67

Mälarens utflöde - Centralbron

1970

87

68

Mälarens utflöde - Centralbron

1971

63

69

Mälarens utflöde - Centralbron

1972

50

70

Mälarens utflöde - Centralbron

1973

49

71

Mälarens utflöde - Centralbron

1974

49

72

Mälarens utflöde - Centralbron

1975

42

73

Mälarens utflöde - Centralbron

1976

56

74

Mälarens utflöde - Centralbron

1977

39

75

Mälarens utflöde - Centralbron

1978

34

76

Mälarens utflöde - Centralbron

1979

39

77

Mälarens utflöde - Centralbron

1980

42

78

Mälarens utflöde - Centralbron

1981

42

79

Mälarens utflöde - Centralbron

1982

49

80

Mälarens utflöde - Centralbron

1983

44

81

Mälarens utflöde - Centralbron

1984

43

82

Mälarens utflöde - Centralbron

1985

39

83

Mälarens utflöde - Centralbron

1986

36

84

Mälarens utflöde - Centralbron

1987

30

85

Mälarens utflöde - Centralbron

1988

33

86

Mälarens utflöde - Centralbron

1989

32

87

Mälarens utflöde - Centralbron

1990

29

88

Mälarens utflöde - Centralbron

1991

26

89

Mälarens utflöde - Centralbron

1992

23

90

Mälarens utflöde - Centralbron

1993

24

91

Mälarens utflöde - Centralbron

1994

25

92

Mälarens utflöde - Centralbron

1995

24

93

Mälarens utflöde - Centralbron

1996

27

94

Mälarens utflöde - Centralbron

1997

27

95

Mälarens utflöde - Centralbron

1998

27

96

Mälarens utflöde - Centralbron

1999

30

97

Mälarens utflöde - Centralbron

2000

27

98

Mälarens utflöde - Centralbron

2001

38

99

Mälarens utflöde - Centralbron

2002

31

100

Mälarens utflöde - Centralbron

2003

25

101

Mälarens utflöde - Centralbron

2004

27

102

Mälarens utflöde - Centralbron

2005

26

103

Mälarens utflöde - Centralbron

2006

26

104

Mälarens utflöde - Centralbron

2007

29

105

Mälarens utflöde - Centralbron

2008

24

106

Mälarens utflöde - Centralbron

2009

26

107

Mälarens utflöde - Centralbron

2010

26

108

Mälarens utflöde - Centralbron

2011

20

109

Mälarens utflöde - Centralbron

2012

26

110

Mälarens utflöde - Centralbron

2013

26

111

Mälarens utflöde - Centralbron

2014

26

112

Mälarens utflöde - Centralbron

2015

26

113

Mälarens utflöde - Centralbron

2016

25

114

Mälarens utflöde - Centralbron

2017

23

115

Mälarens utflöde - Centralbron

2018

29

116

Mälarens utflöde - Centralbron

2019

23

117

Mälarens utflöde - Centralbron

2020

26

Datakälla: SLU samt Stockholm Vatten och Avfall

Kommentar

Klassificering av status för fosfor beräknas för var enskild vattenförekomst. Detta genom att dela ett beräknat referensvärde med uppmätt halt av totalfosfor. Referensvärdet motsvarar en bakgrundshalt för varje vattenförekomst och beräknas utifrån ett antal platsspecifika parametrar. Resultatet av beräkningen, en ekologisk kvalitetskvot (EK-värde), jämförs därefter med klassgränser i de bedömningsgrunder för klassificering av ekologisk status som finns sammanställda i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Slutresultatet ger en statusklass i en av fem klasser; hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig status.

Den längsta mätserien visar Mälarens utflöde vid Centralbron. Här har halterna minskat med två tredjedelar jämfört med det högsta värdet 1970. Sedan 90-talet har det dock inte skett någon förbättring. Bällstaåns fosforhalter är betydligt högre och varierar kraftigt år för år utan tydlig trend. Fosforhalterna i Igelbäcken har legat på ungefär samma nivå de senaste femton åren, medan Forsåns halter ökat något sedan 2015.

Kontakt
Uppdaterad: 2021-06-02