Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.5.7.12

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som styr hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan nyttja kväve från luften.

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/l) Datum

0

Bällstaviken

 0,5

2022

1

Drevviken

 0,7

2022

2

Fiskarfjärden

 0,4

2022

3

Flaten

 0,4

2022

4

Görväln

 0,4

2018

5

Isbladskärret

 2,3

2022

6

Judarn

 0,6

2022

7

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 0,6

2022

8

Kyrksjön

 1,9

2022

9

Laduviken

 0,8

2022

10

Lappkärret

 1,2

2022

11

Lillsjön

 2,8

2022

12

Långsjön

 1,0

2022

13

Magelungen

 0,7

2022

14

Riddarfjärden

 0,5

2022

15

Råcksta Träsk

 1,0

2022

16

Rödstensfjärden

 0,4

2018

17

Sicklasjön

 0,8

2022

18

Spegeldammen

 1,7

2022

19

Trekanten

 0,5

2022

20

Ulvsundasjön

 0,5

2022

21

Årstaviken

 0,5

2022

22

Ältasjön

 1,0

2022

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Halterna visar inte så stora variationer mellan åren, även om en svagt positiv trend kan urskiljas för de flesta sjöarna. Idag uppmäts måttligt höga halter kväve i de flesta av Stockholms sjöar, men i de mindre sjöarna, främst Lillsjön och Kyrksjön, förekommer högre halter.