Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.5.7.12

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som styr hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan utnyttja kväve från luften.

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (mg/l) Datum

0

Bällstaviken

 0,5

2020

1

Drevviken

 0,8

2020

2

Fiskarfjärden

 0,4

2020

3

Flaten

 0,4

2020

4

Görväln

 0,4

2018

5

Isbladskärret

 3,1

2020

6

Judarn

 0,6

2020

7

Karlbergskanalen, Klara Sjö

 0,7

2020

8

Kyrksjön

 2,1

2020

9

Laduviken

 0,8

2020

10

Lappkärret

 1,4

2020

11

Lillsjön

 2,4

2020

12

Långsjön

 1,0

2020

13

Magelungen

 0,8

2020

14

Riddarfjärden

 0,5

2020

15

Råcksta Träsk

 0,9

2020

16

Rödstensfjärden

 0,4

2018

17

Sicklasjön

 1,1

2020

18

Spegeldammen

 2,1

2020

19

Trekanten

 0,4

2020

20

Ulvsundasjön

 0,5

2020

21

Årstaviken

 0,5

2020

22

Ältasjön

 1,1

2020

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Halterna visar inte så stora variationer mellan åren, även om en svagt positiv trend kan urskiljas för de flesta sjöarna. Idag uppmätts måttlig höga halter kväve i de flesta av Stockholms sjöar, men i mindre sjöar förekommer höga halter.