Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalkväve, sjöar

Indikator TEMA.3.5.7.12

Totalkväve innefattar både kväve som är direkt tillgängligt för växterna och kväve som är bundet i organismer och mineraler. Kväve är efter fosfor det viktigaste näringsämnet i sötvatten. Fosfor brukar vara det ämne som styr hur mycket växter som kan finnas. I sjöar, som är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter, kan dock fosformängden bli så stor att kväve istället är det ämne som förekommer i underskott. Tillförseln av kväve kommer då att avgöra hur stor växternas produktion blir. Kvävebrist leder ofta till blomning av blågröna alger, som kan nyttja kväve från luften.

Ytvattnets innehåll av totalkväve i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/l)

0

Flaten

1979

0,5

1

Flaten

1980

0,6

2

Flaten

1981

0,6

3

Flaten

1982

0,6

4

Flaten

1983

0,6

5

Flaten

1984

0,5

6

Flaten

1985

0,4

7

Flaten

1986

0,4

8

Flaten

1987

0,4

9

Flaten

1988

0,4

10

Flaten

1989

0,5

11

Flaten

1990

0,5

12

Flaten

1991

0,6

13

Flaten

1992

0,5

14

Flaten

1993

0,6

15

Flaten

1994

0,5

16

Flaten

1995

0,5

17

Flaten

1996

0,5

18

Flaten

1997

0,5

19

Flaten

1998

0,5

20

Flaten

1999

0,5

21

Flaten

2000

0,5

22

Flaten

2001

0,4

23

Flaten

2002

0,4

24

Flaten

2003

0,4

25

Flaten

2004

0,4

26

Flaten

2005

0,3

27

Flaten

2006

0,4

28

Flaten

2007

0,4

29

Flaten

2008

0,4

30

Flaten

2009

0,4

31

Flaten

2010

0,4

32

Flaten

2011

0,4

33

Flaten

2012

0,4

34

Flaten

2013

0,4

35

Flaten

2014

0,4

36

Flaten

2015

0,4

37

Flaten

2016

0,4

38

Flaten

2017

0,4

39

Flaten

2018

0,4

40

Flaten

2019

0,4

41

Flaten

2020

0,4

42

Flaten

2021

0,4

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Halterna visar inte så stora variationer mellan åren, även om en svagt positiv trend kan urskiljas för de flesta sjöarna. Idag uppmäts måttligt höga halter kväve i de flesta av Stockholms sjöar, men i de mindre sjöarna, främst Lillsjön och Kyrksjön, förekommer högre halter.