Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bällstaviken - Ulvsundasjön

Foto av Ulvsundasjön från Minneberg
Foto: Magnus Sannebro
Vattenområde TEMA.3.1.12.2

Bällstaviken-Ulvsundasjön är en vik av Mälaren med förbindelser dels genom sundet vid Traneberg och dels genom Karlbergskanalen. Det största djupet i Ulvsundasjön är drygt 15 m. Det största tillflödet kommer från Bällstaån, i övrigt huvudsakligen från bebyggda områden i Solna och Sundbyberg. Hela Bromma flygplats ingår i tillrinningsområdet. Bällstaviken och Ulvsundasjön omfattas av EU:s vattendirektiv och ingår i vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder. För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk i högerspalten till VISS.

Bällstaviken-Ulvsundasjöns miljötillstånd

Renat avloppsvatten från Bromma avloppsreningsverk släpptes ut i Ulvsundasjön 1985-89, medan bygget av en tunnel för överledning av dåvarande utsläpp till Mälaren pågick. Halterna av fosfor och framförallt kväve var höga. Efter 1989 har halterna legat nära gränsen mellan måttliga och höga, i Bällstaviken med högre fosforhalter och lägre siktdjup. Klorofyllhalterna (ett mått på mängden planktonalger) har varierat, de senaste åren måttliga i Ulvsundasjön och något högre i Bällstaviken. Badvattenkvaliteten vid Minnebergsbadet är som regel god. Bakterietalen är vanligen högre i Bällstaviken.

Vattnet i Ulvsundasjön är stabilt skiktat under sommaren. Bottenvattnet står i fri förbindelse med de öppna delarna av Mälaren genom Tranebergssundet, men syrehalterna är vanligen låga mot slutet av sommaren. Metallhalterna i sedimenten är måttliga till höga. PAH-halten är hög och PCB-halten mycket hög.

Kontakt
Uppdaterad: 2021-04-14
Vattenområden