Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Karlbergskanalen - Klara Sjö

Foto av Klara Sjö vid Stadshuset
Foto: Stina Thörnelöf
Vattenområde TEMA.3.1.12.3

Detta kanalliknande vattenområde ligger mellan Norrmalm, Vasastaden och Solna i norr och Kungsholmen i söder. Det sträcker sig från Ulvsundasjön till Riddarfjärden och omfattar Karlbergskanalen, Karlbergssjön, Barnhusviken och Klara Sjö. Längden är 3 km och den största bredden 120 m. Vattendjupet är litet, i allmänhet 3-4 meter. Vattenomsättningen är troligen liten på grund av trånga förbindelser mot både Ulvsundasjön och Riddarfjärden.

Karlbergskanalen-Klara Sjö omfattas av EU:s vattendirektiv och ingår i vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön. För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk till VISS.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Dag- och spolvattenrening i Klara- och Blekholmstunneln

Genomförd

Fysiska åtgärder

2009

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Rening av trafikdagvatten från Essingeleden/Norra länken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2016

Trafikverket

Fysiska åtgärder

2

Pågående
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar

Pågående

Fysiska åtgärder

Båtklubbar i Stockholm, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Rening av dagvatten från spårområdet

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikverket

Fysiska åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Minimera föroreningsrisker vid trafik- och spårolyckor

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret, Trafikverket

Miljöövervakning

6

Genomförd
Markundersökningar av strandnära platser

Genomförd

Miljöövervakning

2007

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

7

Genomförd
Provtagning av kvicksilver i fisk

Genomförd

Miljöövervakning

2007

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Kontakt
Uppdaterad: 2021-06-04
Vattenområden