Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stärkt förmåga att hantera effekter av skyfall

Växtbäddar med i Norra Djurgårdsstaden
Mål 3: Ett klimatanpassat Stockholm
Etappmål MP.3.1

Etappmålet innebär att förmågan att förebygga störningar såväl i befintlig stadsmiljö som vid stadsutveckling behöver byggas upp under programperioden. Stadens fastigheter och verksamheter som riskerar att påverkas kritiskt av skyfall ska ha upprättat en förebyggande handlingsplan.

Exempel på åtgärder för att nå etappmålet:

  • Utveckla och fördjupa risk- och sårbarhetsanalys för värmebölja och skyfall för verksamheter samt fastigheter och upprätta handlingsplaner där påverkan kan bli kritisk.
  • Bedöm risken för översvämning från ett 100-årsregn i detaljplan och säkerställ eventuella skyddsåtgärder.
  • Ge samhällsviktig verksamhet en högre säkerhetsnivå så att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning.
  • Bygg mångfunktionella ytor som bidrar till att hantera skyfall.
  • Säkerställ hållbar dagvattenhantering genom exempelvis gröna tak och genomsläpplig beläggning samt växtbäddar och skelettjordar med träd i stadsmiljön.
  • Säkerställa en god funktion av systemen för drift och underhåll av dagvattenanläggningar.
  • Identifiera särskilt översvämningskänsliga geografiska områden och utred förslag till åtgärder.
  • Väg in klimatanpassningsåtgärder i beslut om investeringar med perspektivet att dessa kan bidra till mervärden som ger andra vinster för samhället, exempelvis en attraktiv stad för boende, besökare och näringslivet.
Uppdaterad: 2024-01-17
Prioriterade mål