Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fosforfällning

Tema TEMA.3.11.4

Fosforfällning är ett sätt att restaurera övergödda sjöar och havsvikar där förändrade kemiska förhållanden lett till att fosfor läcker från bottnen. Åtgärden innebär att aluminiumsalt tillsätts till vattnet. Den lättrörliga fosforn reagerar kemiskt med aluminiumet och bildar en stabil förening som inte frigörs från botten när förhållandena ändras.

Så här går fosforfällning till.

Näringsämnet fosfor tillförs sjöar och hav dels genom vatten som tillrinner från omgivande mark (extern belastning), dels genom att det läcker ut från bottensediment i sjön (intern belastning). För att minska övergödningen behöver man således minska både den externa och interna belastningen.

Fosforfällning är en metod att minska den interna belastningen genom att utnyttja en kemisk process för att "binda fast" fosforn i sedimentet. Fosfor i bottensedimentet bidrar inte till övergödningen, då det inte är tillgängligt för djur och växter. När aluminium tillsätts binder fosforn starkare till aluminiumet och sjunker till botten, vilket kallas att fosforn fälls. Den fällda fosforn stannar kvar i sedimentet och kan inte längre läcka ut i vattnet. Aluminiumet tillsätts i form av ett salt, exempelvis som aluminiumklorid. Det finns olika tekniker för att tillsätta aluminiumet. Det kan antingen blandas ner i sedimentet, eller tillföras till vattnet. Den senare metoden påverkar inte bottnen fysiskt i lika stor utsträckning.

Det är viktigt att utreda hur växt- och djurlivet påverkas innan en fosforfällning görs i en sjö. För att en fosforfällning i en sjö ska vara effektiv måste verkliga åtgärder genomföras för att även minska den externa belastningen, genom att ta hand om och rena dagvatten innan det släpps ut i sjön.

Varför läcker fosfor från sjöbotten?

I övergödda sjöar kan det uppstå syrebrist vid sjöbotten under sommar och vinter då syret används för att bryta ner organiskt material. Vid syrebrist ändras förhållandena vid botten och fosfor som är bundet till järn kan då frigöras och läcka ut i vattnet. Om pH-halten (vattnets surhet) ändras kan fosfor som är bundet till kalcium istället frigöras. Men genom att binda fosfor till aluminium får man en mer stabil förening vilket innebär att fosfor stannar kvar i sedimenten och den interna belastningen minskar.

Åtgärdskarta

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och försenade åtgärder i rött.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Åtgärder

0

Genomförd
Fosforfällning av Trekantens sediment

Genomförd

Åtgärder

2011

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

1

Genomförd
Reduktion av intern fosforbelastning, Långsjön

Genomförd

Åtgärder

2006

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

2

Genomförd
Fosforfällning Magelungen

Genomförd

Åtgärder

2021

Huddinge kommun, Stockholms stad

Åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Fosforfällning Råcksta Träsk

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Ej beslutat

Åtgärder

4

Pågående
Fosforfällning Drevviken

Pågående

Åtgärder

2024

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms stad, Tyresö kommun

Åtgärder

5

Genomförd
Fosforfällning i Brunnsviken

Genomförd

Åtgärder

2019

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

6

Genomförd
Fosforfällning i Djurgårdsbrunnsviken

Genomförd

Åtgärder

2020

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

7

Genomförd
Fosforfällning med aluminium i Sicklasjön

Genomförd

Åtgärder

2020

Nacka kommun

Åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Fosforfällning av sediment i Ulvsundasjön

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Exploateringskontoret

Åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Fosforfällning

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Exploateringskontoret, Stockholm Vatten och Avfall