Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Totalfosfor - kustvatten

Indikator TEMA.3.5.7.5

Totalfosfor innefattar både fosfor som är direkt tillgänglig för växterna och fosfor som är bunden i organismer och mineraler. Fosfor och kväve är de två viktigaste näringsämnena i vatten. Vilket av de två ämnena som det finns minst av och på det sättet blir begränsande för växternas produktion varierar mellan olika områden av kusten. I Östersjön är kväve generellt det begränsande näringsämnet då det finns en hög internbelastning av fosfor. Detta löser sig i vattnet från sedimenten när syrehalterna sjunker, främst under sommaren. Detta är en av anledningarna till att man mäter fosforhalter i augusti; för att få en bild av hur höga halter som cirkulerar mellan vatten och sediment.

Totalfosforhalten ska minska i Stockholms vatten, eller bibehållas i de vatten som idag har låga eller måttliga halter. Rullande 3-årsmedelvärden tillämpas för att jämna ut stora skillnader mellan åren som beror på variationer i väderförhållandena, till exempel nederbörd. Provtagning sker av ytvattnet i augusti. Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Ytvattnets innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Vattenområde Senaste värdet (µg/l) Datum

0

Brunnsviken

 21

2022

1

Djurgårdsbrunnsviken

 32

2022

2

Hammarby sjö

 46

2022

3

Husarviken

 140

2022

4

Lilla Värtan

 26

2022

5

Saltsjön

 37

2022

Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Trenderna för fosfor i Stockholms kustvatten är otydliga. I flera fall förbättrades halterna av fosfor efter att kväverening infördes i avloppsreningsverken 1990, men i många fall är de fortfarande höga på grund av stor påverkan uppströms, från kringliggande mark och från bottnarna.

Brunnsviken har en tydligt nedåtgående trend. Det kan bero på att bottenvatten har pumpats ut till Lilla Värtan sedan år 1982 för att minska utbredningen av syrefritt bottenvatten och minska läckaget av fosfor från bottnarna . Lilla Värtans fosforhalter har varit relativt stabila sedan 1980 och fosforhalterna i Hammarby Sjö har legat på ungefär samma nivå sedan 2010. I Husarviken, som är en smal vik i anslutning till Lilla Värtan, har halterna stigit sedan provtagningen startade med högst uppmätta halter i stadens kustvatten. Från år 2015, då kvävehalten var som högst i Husarviken, syns under senare år en nedåtgående trend. Även i Djurgårdsbrunnsviken är halterna höga. Fosforfällningar har genomförts i Brunnsviken (2019) samt Djurgårdsbrunnsviken (2020) i syfte att minska belastningen av fosfor från bottnarna. Läs mer om denna åtgärd under respektive vatten.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig status

>43 µg/l

1

 Otillfredsställande status

29–43 µg/l

2

 Måttlig status

21–29 µg/l

3

 God status

18–21 µg/l

4

 Hög status

<18 µg/l

Uppdaterad: 2022-12-19