Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klorofyll a, sjöar

Indikator TEMA.3.1.21.19

Klorofyll är ett grönt färgämne som medverkar i växternas fotosyntes vid omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi. Det finns olika typer av klorofyll. Klorofyll a förekommer i alla slags planktonalger och är ett enkelt, men inte särskilt exakt, mått på mängden alger i vattnet.

Klorofyll klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Klassgränserna för klorofyll beror på sjöns vattentyp, vilket baseras bland annat på medeldjup, humusinnehåll och var i Sverige sjön ligger.

Ytvattnets innehåll av klorofyll a i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Spegeldammen

1998

22

1

Spegeldammen

1999

26

2

Spegeldammen

2000

58

3

Spegeldammen

2001

57

4

Spegeldammen

2002

52

5

Spegeldammen

2003

36

6

Spegeldammen

2004

20

7

Spegeldammen

2005

25

8

Spegeldammen

2006

21

9

Spegeldammen

2007

21

10

Spegeldammen

2008

18

11

Spegeldammen

2009

9,0

12

Spegeldammen

2010

17

13

Spegeldammen

2011

32

14

Spegeldammen

2012

38

15

Spegeldammen

2013

69

16

Spegeldammen

2014

90

17

Spegeldammen

2015

92

18

Spegeldammen

2016

79

19

Spegeldammen

2017

56

20

Spegeldammen

2018

64

21

Spegeldammen

2020

78

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Vid den senaste mätningen, gjord år 2020, uppmättes otillfredsställande till höga halter av klorofyll a i 12 av 23 vattenförekomster. En markant ökning påträffades i Lappkärret. I majoriteten av sjöarna går det dock att urskilja en svagt positiv trend, där klorofyll a-halten minskar.