Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Laduviken

Bild på Laduviken
Foto: Christer Lännergren
Tema TEMA.3.1.17.1

Laduviken räknas inte som vattenförekomst enligt vattendirektivet och saknar därför statusklassning.

Laduviken ligger på Norra Djurgården och ingår i Nationalstadsparken. Sjön muddrades i slutet av 1970-talet när den höll på att växa igen. Det största vattendjupet är nu ungefär 3 meter. I samband med muddringen skapades öar och kanaler i sjöns västra del.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Laduvikens miljötillstånd

Fosforhalten har minskat kraftigt sedan början av 1970-talet och vattnet har blivit klarare. Även kvävehalten har minskat i sjön. Klorofyllhalten (ett mått på mängden plankton) har blivit lägre och siktdjupet under sommaren har ökat till ca 3 meter. Laduviken är dock fortfarande en ganska näringsrik sjö, vilket beror på att näringstillförseln är alltför stor. Under vintern kan syrebrist förekomma, vissa år även svavelväte. Metallhalterna i sedimenten är låga till måttliga med undantag av koppar som förekommer i höga halter. Under de senaste 10-15 åren har det skett en kraftig ökning av undervattensvegetationen, huvudsakligen slingerväxter.