Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Siktdjup i sjöar

Indikator TEMA.3.1.13.1.3

Siktdjupet mäts med en vit, eller svart och vit, skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 % av ljuset vid ytan. Skivan dras sedan upp tills den syns igen. Medelvärdet av dessa avläsningar utgör siktdjupet. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Det brukar vara minst under våren, när mängden planktonalger är stor. Siktdjup kontrolleras i samband med Stockholm Vattens ordinarie provtagning. Resultatet redovisas på miljöbarometern i augusti varje år.

Siktdjup klassas som en ekologisk kvot (EK), vilket baseras på ett individuellt referensvärde för var sjö. Även klassgränserna bedöms som ekologisk kvot, vilket gör att även dessa är sjöspecifika. De klassgränser som redovisas här är omräknade från ekologisk kvot till faktiskt siktdjup, för att kunna jämföras med mätvärdena.

Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (m)

0

Laduviken

1982

1,0

1

Laduviken

1983

0,9

2

Laduviken

1984

1,3

3

Laduviken

1985

1,5

4

Laduviken

1986

1,7

5

Laduviken

1987

1,4

6

Laduviken

1988

1,5

7

Laduviken

1989

1,3

8

Laduviken

1990

1,2

9

Laduviken

1991

1,3

10

Laduviken

1992

1,5

11

Laduviken

1993

1,8

12

Laduviken

1994

1,6

13

Laduviken

1995

1,7

14

Laduviken

1996

1,9

15

Laduviken

1997

2,5

16

Laduviken

1998

2,5

17

Laduviken

1999

2,4

18

Laduviken

2000

2,2

19

Laduviken

2001

2,5

20

Laduviken

2002

2,8

21

Laduviken

2003

3,0

22

Laduviken

2004

3,1

23

Laduviken

2005

2,9

24

Laduviken

2006

2,7

25

Laduviken

2007

2,5

26

Laduviken

2008

2,5

27

Laduviken

2009

2,6

28

Laduviken

2010

2,4

29

Laduviken

2011

2,8

30

Laduviken

2012

2,6

31

Laduviken

2013

3,5

32

Laduviken

2014

3,6

33

Laduviken

2015

3,7

34

Laduviken

2016

3,4

35

Laduviken

2017

3,7

36

Laduviken

2018

3,4

37

Laduviken

2019

3,0

38

Laduviken

2020

2,4

39

Laduviken

2021

2,1

40

Laduviken

2022

3,1

Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Av de 23 redovisade vattenområdena är fyra grunda småvatten som inte är klassade som vattenförekomster. Siktdjupet i dessa vatten är lågt. Hälften av Stockholms övriga sjöar uppnår idag god eller hög status avseende siktdjup. Ökade halter av löst organiskt material har under de senaste två decennierna noterats för många sjöar och vattendrag i landet. Denna s.k. brunifiering orsakas av ett ökat flöde av nedbrytningsprodukter från framför allt växter på land. Brunifieringen påverkar siktdjupet. Även om siktdjupet har minskat i Stockholms sjöar under en period syns en viss förbättring under de senaste åren. Förbättringen är tydlig i Trekanten men syns även i Magelungen, vilket sannolikt kan kopplas till att dessa båda sjöar har behandlats med aluminium för att binda fosfor i bottensedimenten.